Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 3

c) mimo iż elementy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), zostały ustanowione, w systemie IACS lub innych elementach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wypłacania pomocy, o której mowa w art. 3, istnieją niedociągnięcia na tyle poważne, że wpływają one negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie ogólnego systemu.

Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie niezbędne działania w celu natychmiastowego usunięcia wszelkich stwierdzonych niedociągnięć.

a) elementy zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (zwanego dalej systemem „IACS”), o których mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zostały ustanowione na ich właściwych terytoriach zgodnie


2. Tymczasowa obniżka stosowana jest w odniesieniu do płatności miesięcznych i pośrednich dokonywanych od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 30 listopada 2008 r.

L 269/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2006

3. Komisja przedłuża tymczasową obniżkę na dalsze dwunastomiesięczne okresy, jeśli w dalszym ciągu spełniany będzie co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1. 4. Tymczasowa obniżka nie narusza jakichkolwiek redukcji i zawieszeń na podstawie art. 17 i 27 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Artykuł 3 Tymczasowa obniżka przewidziana w art. 2 jest stosowana w odniesieniu do wsparcia udzielanego w ramach następujących działań: a) przejściowego uproszczonego wsparcia dochodów rolników w nowych państwach członkowskich przewidzianych w art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub systemów pomocy, o których mowa w tytułach III i IV wymienionego rozporządzenia; b) uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich przewidzianych w art. 143c rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, finansowanych na mocy przepisów znajdujących się w podsekcji E sekcji I załącznika VIII do Aktu przystąpienia;

c) płatności, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt i)–v) i art. 36 lit. b) pkt i)–v) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (1), z wyjątkiem płatności odnoszących się do działań, o których mowa w art. 39 ust. 5 tego rozporządzenia oraz działań określonych w art. 36 lit. b) pkt i) oraz iii) w stopniu, w jakim dotyczy to kosztów założenia.

Artykuł 4 Jakakolwiek decyzja przyjęta na podstawie niniejszego rozporządzenia lub brak takiej decyzji pozostaje bez wpływu na rozliczenie zgodności rachunków, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i w dniu wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 13 z 200628.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch

 • Dz. U. L269 - 7 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L269 - 6 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2006 z dnia 27 września 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L269 - 4 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2006 z dnia 27 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.