Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10

Strona 1 z 3
L 269/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii wydatków na rolnictwo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

kontroli dużej części wspólnotowego wsparcia dla rolnictwa w tych państwach. Na podstawie informacji dostarczonych przez Bułgarię i Rumunię przed dniem przyjęcia niniejszego rozporządzenia oraz na podstawie kontroli, przeprowadzonych przez te państwa we własnym zakresie, Komisja uznała, iż istnieje poważne zagrożenie dla istnienia i funkcjonalności systemu IACS w tych państwach.


uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 37,

Bułgarii

i

Rumunii,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 Aktu przystąpienia postanowienia aktów przyjętych przez instytucje europejskie przed przystąpieniem są wiążące dla Bułgarii i Rumunii i są przez te państwa stosowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w traktatach i w wyżej wymienionym Akcie.

(2)

Artykuł 37 Aktu przystąpienia uprawnia Komisję do podejmowania stosownych działań, w przypadku gdy Bułgaria lub Rumunia nie wykona zobowiązań podjętych w ramach negocjacji w sprawie przystąpienia, powodując poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego bądź bezpośrednie ryzyko takiego naruszenia.

Poważne niedociągnięcia w systemie IACS w Bułgarii lub Rumunii doprowadziłyby do sytuacji, w której płatności z tytułu wsparcia dla rolnictwa, podlegające kontroli w ramach tego systemu nie byłyby kontrolowane lub nie byłyby kontrolowane w odpowiedni sposób. W związku z tym istniałoby poważne ryzyko, że wsparcie to otrzymywaliby producenci niebędący lub będący jedynie częściowo upoważnieni do otrzymywania wsparcia dla rolnictwa, tym samym znajdując się w korzystniejszej sytuacji niż przewidują to przepisy prawa wspólnotowego. W przypadku każdego z tych państw wydatki na dopłaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich, kontrolowane zgodnie z systemem IACS, wyniosą około 80 % łącznych wydatków na rolnictwo i będą wymagały przeznaczenia na ten cel znacznych kwot rzędu setek milionów euro, co wskazuje na to, że prawidłowe funkcjonowanie systemu IACS ma istotne znaczenie dla wprowadzenia wspólnej polityki rolnej w obu krajach i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że korzyści te wywierałyby wpływ na handel na rynku wewnętrznym, mogłyby one spowodować bezpośrednie ryzyko poważnego naruszenia funkcjonowania tego rynku.

(3)

Artykuł 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), wymaga od państw członkowskich ustanowienia zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, zwanego dalej „systemem IACS”.

(6)

Powstaniu tego ryzyka nie można zapobiec, stosując jedynie art. 17 i 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), zważywszy na charakter systemów i procedur przewidzianych w tych przepisach. W związku z tym konieczne jest zastosowanie art. 37 Aktu przystąpienia pozwalającego Komisji na podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie ryzyka.

(7)

(4)

Wymaga się, aby od dnia przystąpienia do UE Bułgaria i Rumunia posiadały funkcjonujący system IACS w celu

Po przystąpieniu do UE zarówno Bułgaria, jak i Rumunia powinny, na podstawie sprawozdania niezależnego organu, złożyć Komisji oświadczenie stwierdzające, czy ich system IACS istnieje i jest zdolny do funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia niedociągnięć wspomniane państwa powinny natychmiast je usunąć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 13 z 200628.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch

 • Dz. U. L269 - 7 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L269 - 6 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2006 z dnia 27 września 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L269 - 4 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2006 z dnia 27 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.