Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch

Data ogłoszenia:2006-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 13

Strona 1 z 3
28.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch (2006/651/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167, uwzględniając opinię Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dnia 11 lipca 2006 r. Rada przyjęła już wykazy przedstawione przez rządy Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji, jak również wykaz obejmujący dwudziestu dwu kandydatów przedstawiony przez rząd Włoch (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Osoby, których nazwiska figurują w wykazie załączonym do niniejszej decyzji, mianuje się członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r. Artykuł 2

Mandat obecnych członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wygasa w dniu 20 września 2006 r. (1). Należy zatem mianować członków tego Komitetu na nowy czteroletni okres od dnia 21 września 2006 r. Rządy Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa przedstawiły wykazy kandydatów w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przyznanych tym państwom na mocy traktatów. Rząd Włoch przedstawił wykaz obejmujący dwóch kandydatów w celu uzupełnienia przedstawionego wcześniej wykazu obejmującego dwudziestu dwu kandydatów i uzyskania liczby kandydatów odpowiadającej liczbie miejsc przyznanych temu państwu na mocy traktatów.

(2)

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r.

(3)

W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 21.9.2002, str. 9.

(2) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30.

L 269/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2006

ZAŁĄCZNIK Belgia De Heer Jean-Marie BIOT Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM Monsieur Robert DE MUELENAERE Administrateur délégué, Confédération Construction Monsieur Olivier DERRUINE Collaborateur au service d'études CSC de Belgique Mevrouw Christine FAES Directeur UNIZO Internationaal De Heer Guy HAAZE Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België Monsieur Jean-Franćois HOFFELT Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop» Monsieur JOSLY PIETTE Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique Monsieur André MORDANT Président FGTB De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties Monsieur Yves SOMVILLE Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture De Heer Tony VANDEPUTTE Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO De Heer Xavier VERBOVEN Algemeen Secretaris van het ABVV

Grecja Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU Association des armateurs grecs (E.E.E.) M. Dimitrios DIMITRIADIS Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE) M. Panagiotis GKOFAS Confédération générale grecque des commerćants et artisans (GSBEE) M. Gerasimos KALLIGEROS Fédération hellénique des hôteliers (POX) M. Nikolaos LIOLIOS Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES) M. Georgios NTASIS Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

28.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/15

M.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 10 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L269 - 7 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L269 - 6 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2006 z dnia 27 września 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L269 - 4 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2006 z dnia 27 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.