Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2006-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 15

Strona 1 z 2
3.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 września 2006 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2006/659/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także, mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

chodach służbowych (2), która upoważniała Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnych środków upraszczających w celu ryczałtowego obliczania wartości proporcjonalnej podatku od wartości dodanej (VAT) od paliwa przeznaczonego do samochodów używanych w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykorzystywanych również w celach prywatnych. Dzięki tej procedurze podatnicy nie są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji przejazdów w celu obliczenia dla każdego samochodu dokładnej kwoty podatku VAT dla zastosowań prywatnych i służbowych. Korzystanie przez podatników z nowego proponowanego systemu, podobnie jak w przypadku wcześniejszego systemu, będzie odbywało się na zasadzie dobrowolności. Obecny system opiera się na rodzaju paliwa i wielkości silnika samochodu. Zjednoczone Królestwo chce udoskonalić system i oprzeć go na poziomie emisji dwutlenku węgla (CO2) dla danego samochodu, ponieważ istnieje proporcjonalna zależność między poziomem emisji a zużyciem paliwa, czyli wydatkami na paliwo. Oznacza to, że skala ryczałtowa oparta na emisji CO2 mogłaby służyć temu samemu celowi opodatkowania wydatków na paliwo przeznaczone przez przedsiębiorstwo na cele prywatne. Zjednoczone Królestwo chce w ten sposób osiągnąć większą dokładność obliczania kosztów zużycia prywatnego przez zwiększenie liczby przedziałów w skali, a tym samym umożliwienie bardziej szczegółowego rozliczenia niż w istniejącym systemie. Istniejący system umożliwił Zjednoczonemu Królestwu uproszczenie procedury poboru podatku w odniesieniu do wydatków na paliwo do samochodów używa nych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a proponowany system, oparty na emisji CO2, przyniesie podobne korzyści. Nowy system będzie lepiej określał wielkość zużycia na cele prywatne.

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 7 kwietnia 2005 r., Zjednoczone Królestwo zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do odstępstwa od art. 5 ust. 6 oraz art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG. Zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 77/388/EWG w dniu 26 października 2005 r. Komisja poinformowała listownie inne państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Zjednoczone Królestwo. W piśmie z dnia 27 października 2005 r. Komisja zawiadomiła Zjednoczone Królestwo, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Zjednoczone Królestwo chce zmienić odstępstwo przyznane decyzją Rady 86/356/EWG z dnia 21 lipca 1986 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do stosowania środków ryczałtowych w odniesieniu do niepodlegającego odliczeniu podatku od wartości dodanej pobieranego od wydatków na paliwo używane w samo(5)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9).

(2) Dz.U. L 212 z 2.8.1986, str. 35.

L 272/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 22 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4308)

 • Dz. U. L272 - 18 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2006 rok na rzecz nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli żywności i pasz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4277)

 • Dz. U. L272 - 17 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyznania przez Wspólnotę ograniczonego uznania dla Polskiego Rejestru Statków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4107) (1)

 • Dz. U. L272 - 13 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L272 - 11 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L272 - 9 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2006 z dnia 2 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

 • Dz. U. L272 - 3 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu wobec pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w zakresie konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosowanych w ramach rejsowych połączeń lotniczych oraz przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2006 z dnia 2 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.