Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyznania przez Wspólnotę ograniczonego uznania dla Polskiego Rejestru Statków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4107) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 17

3.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/17

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyznania przez Wspólnotę ograniczonego uznania dla Polskiego Rejestru Statków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4107)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/660/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, uwzględniając pisma od władz Polski z dnia 10 marca 2004 r., od władz Republiki Czeskiej z dnia 4 lipca 2005 r., od władz Cypru z dnia 10 marca 2006 r., od władz Malty z dnia 13 marca 2006 r., od władz Litwy z dnia 30 marca 2006 r. oraz od władz Słowacji z dnia 11 kwietnia 2006 r. z wnioskami do Komisji o przyznanie przez Wspólnotę uznania dla Polskiego Rejestru Statków (dalej zwanego „PRS”) na mocy art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

iż kształtują się nieco poniżej średniej uzyskanej przez organizacje uznane, są zadowalające i wykazują pozytywne zmiany, szczególnie w obszarze podlegającym Paryskiemu Memorandum w sprawie kontroli państwa portu, w którym od 2000 r. osiągnięto znaczną poprawę.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) powołanego na podstawie art. 7 dyrektywy 94/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyznaje się uznanie dla „Polskiego Rejestru Statków” zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 94/57/WE na okres trzech lat od dnia przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 2 Skutki uznania ograniczają się do Republiki Czeskiej, Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz Słowacji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom znanym jako towarzystwa klasyfikacyjne, które spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w ust. 2 i 3 sekcji A „Ogólne” Załącznika do tej dyrektywy, ale ograniczonym w czasie i zakresie po to, by dana organizacja mogła zdobyć doświadczenie. Komisja sprawdziła, że PRS spełnia wszystkie kryteria wymienione w Załączniku do dyrektywy 94/57/WE inne niż te określone w sekcji A „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika. PRS zobowiązał się do spełniania przepisów art. 15 ust. 2, 4 i 5 dyrektywy 94/57/WE. Wskaźniki dotyczące działalności tej organizacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, mimo

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

(3)

(4)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 22 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4308)

 • Dz. U. L272 - 18 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2006 rok na rzecz nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli żywności i pasz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4277)

 • Dz. U. L272 - 15 z 20063.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L272 - 13 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L272 - 11 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L272 - 9 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2006 z dnia 2 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

 • Dz. U. L272 - 3 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu wobec pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w zakresie konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosowanych w ramach rejsowych połączeń lotniczych oraz przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2006 z dnia 2 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.