Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4308)

Data ogłoszenia:2006-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 22

Strona 1 z 3
L 272/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4308) (2006/662/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wspólnoty na wdrażanie specjalnych wymagań badania. Należy refundować 100 % kosztów poniesionych na testy laboratoryjne do określonej kwoty maksymalnej. Wszystkie inne koszty takie jak koszty związane z pobieraniem próbek, koszty podróży, administracyjne itp. nie kwalifikują się do współfinansowania wspólnotowego.


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przyznanie finansowego wkładu Wspólnoty należy uzależnić od zgodności przeprowadzonego badania z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i spełnienia niektórych innych warunków.

(1)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga państwom członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(6)

Wkład Wspólnoty powinien zostać przyznany w zakresie rzeczywistej realizacji przewidzianych działań oraz pod warunkiem dostarczenia przez władze w wymaganym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(2)

Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2), należy ustanowić cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania salmonelli w populacjach indyków do końca 2007 r.

(7)

Istnieje potrzeba określenia kursu wymiany, według którego przeliczone zostaną kwoty podane we wnioskach w walutach krajowych, zgodnie z art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (3).

(3)

Do wyznaczenia celu wspólnotowego potrzebne jest udostępnienie porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli w populacjach indyków w państwach członkowskich. Takie dane nie są dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania salmonelli u indyków przez odpowiedni okres czasu, uwzględniający ewentualną zmienność sezonową.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Badanie to ma dostarczyć informacji technicznych potrzebnych do opracowywania prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie weterynarii. Ze względu na duże znaczenie zbierania porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli u indyków w państwach członkowskich, należy przyznać wkład finansowy

Artykuł 1 Cel badania i przepisy ogólne 1. Badanie prowadzi się w celu oceny występowania na terenie Wspólnoty bakterii gatunków salmonelli w:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1003/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 12).

— stadach tuczonych indyków w fermach wybranych do pobierania próbek w okresie trzech tygodni przed ubojem;

(3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

3.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/23

— stadach indyków rozpłodowych, w okresie 9 tygodni przed likwidacją ptaków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 18 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2006 rok na rzecz nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli żywności i pasz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4277)

 • Dz. U. L272 - 17 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyznania przez Wspólnotę ograniczonego uznania dla Polskiego Rejestru Statków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4107) (1)

 • Dz. U. L272 - 15 z 20063.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L272 - 13 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L272 - 11 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L272 - 9 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2006 z dnia 2 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

 • Dz. U. L272 - 3 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu wobec pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w zakresie konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosowanych w ramach rejsowych połączeń lotniczych oraz przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2006 z dnia 2 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.