Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2006 z dnia 2 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

Data ogłoszenia:2006-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 9

3.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1460/2006 z dnia 2 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przewidzianych w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 doprowadziłoby w odniesieniu do tych państw członkowskich do nadmiernego obniżenia kwot dostępnych na restrukturyzację i konwersję w bieżącym roku budżetowym.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 15,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2) ustalają zasady dotyczące finansowania systemu restrukturyzacji i konwersji.

W związku z tym w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 na zasadzie przejściowych ustaleń na rok gospodarczy 2005/2006 należy uniknąć wspomnianego nadmiernego obniżania kwot poprzez zezwolenie państwom członkowskim, dla których rok gospodarczy 2005/2006 jest drugim rokiem stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji, na wypłacenie do końca bieżącego roku finansowego całości ich kwot w odniesieniu do odpowiednich wydatków poniesionych lub zatwierdzonych dnia 30 czerwca 2006 r.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 państwa członkowskie przekazują Komisji, nie później niż do dnia 10 lipca każdego roku, w odniesieniu do systemu restrukturyzacji i konwersji, deklarację wydatków zatwierdzonych na dzień 30 czerwca bieżącego roku budżetowego oraz całkowitą powierzchnię danego obszaru.

Podobne rozwiązanie przyjęto w 2002 r. podczas drugiego roku stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji winnic w ówczesnych państwach członkowskich i niektóre z nich miały trudności tej samej natury co niektóre obecne państwa członkowskie, w których system stosowany jest drugi rok.

(7)

Ze względu na to, że niniejsze rozporządzenie musi mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2006 r., powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Artykuł 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 ustanawia, że państwa członkowskie składają deklarację określone w art. 16 ust. 1 lit. b) tylko w przypadku, gdy kwota, którą zadeklarowały zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a), równa jest co najmniej 75 % kwoty przyznanej wstępnie danemu państwu członkowskiemu. Brak deklaracji określonej w art. 16 ust. 1 lit. b) prowadzi z kolei do niekwalifikowania się wydatków zatwierdzonych na wsparcie zgodne z systemem restrukturyzacji i konwersji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Niektóre państwa członkowskie, dla których rok gospodarczy 2005/2006 jest drugim rokiem stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji, nie były w stanie wypłacić 75 % przyznanej im wstępnie kwoty, mimo że zatwierdziły jej część. Trudności były związane z nieznajomością warunków systemu. Stosowanie zasad

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2165/2005 (Dz.U. L 345 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 2 rozporządzenia 1227/2000 i w odniesieniu do roku budżetowego 2006 nie obowiązują żadne warunki związane z deklaracją określoną w art. 16 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia w przypadku państw członkowskich, dla których rok gospodarczy 2005/2006 stanowi drugi rok stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji. Mogą one nie później niż do dnia 15 października 2006 r. wypłacać sumę wydatków, o której poinformowały Komisję zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 28.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 29.7.2005, str. 32).

L 272/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 272 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 22 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4308)

 • Dz. U. L272 - 18 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2006 rok na rzecz nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli żywności i pasz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4277)

 • Dz. U. L272 - 17 z 20063.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyznania przez Wspólnotę ograniczonego uznania dla Polskiego Rejestru Statków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4107) (1)

 • Dz. U. L272 - 15 z 20063.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L272 - 13 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L272 - 11 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L272 - 3 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu wobec pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w zakresie konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosowanych w ramach rejsowych połączeń lotniczych oraz przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych

 • Dz. U. L272 - 1 z 20063.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2006 z dnia 2 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.