Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2006 z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

Data ogłoszenia:2006-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 3

Strona 1 z 2
4.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1465/2006 z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i jego art. 24 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

zaistnieć na wspomnianych rynkach, zatem w takich przypadkach powinna ona uwzględniać podobne sytuacje. W tym celu należy ustalić warunki cenowe pozwalające, z jednej strony, na uniknięcie zakłóceń na rynku, a z drugiej strony – na przeprowadzenie sprzedaży w zależności od wymienionych okoliczności. Ten podwójny cel można osiągnąć, jeżeli cena sprzedaży, przy uwzględnieniu jakości zbóż wystawionych do przetargu, odpowiada cenie na danym rynku konsumenckim, biorąc pod uwagę koszty transportu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa w szczególności warunki cenowe, jakie należy spełniać przy sprzedaży produktów na rynku wspólnotowym. Produkty znajdujące się w zapasach agencji interwencyjnych są przeznaczone przede wszystkim do spożycia przez ludzi i zwierzęta w celu uwzględnienia szczególnych sytuacji na rynku zbóż. Jednakże ze względu na ilość i jakość produktów znajdujących się w zapasach może czasowo i sporadycznie zaistnieć konieczność ich zbytu do innego wykorzystania, w szczególności w celu przestrzegania zobowiązań Wspólnoty, w przypadku gdy stan zapasów to uzasadnia oraz gdy zaopatrzenie tradycyjnego rynku spożywczego nie jest zagrożone. Zwiększenie ilości zbóż przetwarzanych na potrzeby produkcji biopaliw w transporcie wspólnotowym jest jednym ze środków mających na celu spełnianie zobowiązań wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska. Promowanie wykorzystania biopaliw może umożliwić otwarcie nowego rynku dla produktów rolnych pochodzących z zapasów interwencyjnych państw członkowskich, pod warunkiem że warunki cenowe mające zastosowanie do sprzedaży zbóż zostaną dostosowane do tego specyficznego rynku. Jednak zakup zbóż przeznaczonych do produkcji bioetanolu i jego wykorzystanie jako biopaliwa mogą być szczególnie trudne. Należy zatem przewidzieć dla takich przypadków możliwość wykorzystania zapasów interwencyjnych na szczególnych warunkach cenowych. Sprzedaży zapasów interwencyjnych zbóż na rynku wspólnotowym dokonuje się w zależności od dostępności zapasów oraz sytuacji na rynkach. Na sprzedaż tę mogą mieć wpływ lub może być ona uzależniona od szczególnych lub wyjątkowych okoliczności, jakie mogą

(6)

W celu umożliwienia właściwego zarządzania systemem interwencyjnym należy jasno określić informacje, jakie państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji, oraz zapewnić ich przekaz drogą elektroniczną.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2131/93.

(7)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5 1. W przypadkach odsprzedaży zbóż na rynku wspólnotowym oferta sporządzana jest w oparciu o rzeczywistą jakość partii, której dotyczy. Mają zastosowanie następujące warunki dodatkowe:

(4)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 9 z 20064.10.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 8 z 20064.10.2006

  Decyzja Rady 2006/666/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotycząca przedłużenia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 5 z 20064.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. tymczasowo zezwalająca Hiszpanii na zatwierdzanie do obrotu nasion gatunku Pinus radiata i materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z tych nasion przywiezionych z Nowej Zelandii, niespełniających wymagań dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do identyfikacji i etykietowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4320)

 • Dz. U. L273 - 1 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2006 z dnia 3 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.