Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. tymczasowo zezwalająca Hiszpanii na zatwierdzanie do obrotu nasion gatunku Pinus radiata i materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z tych nasion przywiezionych z Nowej Zelandii, niespełniających wymagań dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do identyfikacji i etykietowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4320)

Data ogłoszenia:2006-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 5

4.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 października 2006 r. tymczasowo zezwalająca Hiszpanii na zatwierdzanie do obrotu nasion gatunku Pinus radiata i materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z tych nasion przywiezionych z Nowej Zelandii, niespełniających wymagań dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do identyfikacji i etykietowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4320)


(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2006/665/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niającego mniej rygorystyczne wymagania dotyczące identyfikacji i etykietowania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, uwzględniając wniosek Hiszpanii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Wspomniane nasiona i materiał nasadzeniowy powinny być wprowadzane do obrotu z dokumentem zawierającym szczegóły dotyczące identyfikacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

W Hiszpanii produkcja nasion i materiału nasadzeniowego wytwarzanego z nasion gatunku Pinus radiata, spełniających wymagania dotyczące materiału rozmnożeniowego określone w dyrektywie 1999/105/WE, jest obecnie niewystarczająca, by sprostać zapotrzebowaniu odbiorców końcowych. Inne państwa członkowskie nie mogą dostarczyć niezbędnego materiału nasadzeniowego. Nowa Zelandia jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość materiału nasadzeniowego danego gatunku przeznaczoną do produkcji sadzonek. Nasiona te nie spełniają jednak wymagań dyrektywy 1999/105/WE związanych z identyfikacją i etykietowaniem. W celu pokrycia niedoboru należy zezwolić Hiszpanii, na czas określony, na zatwierdzanie do obrotu nasion i materiału nasadzeniowego gatunku Pinus radiata speł-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Hiszpanii zezwala się na zatwierdzanie do obrotu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku, 400 kg nasion Pinus radiata pochodzących z Nowej Zelandii, przeznaczonych do produkcji materiału nasadzeniowego i niespełniających wymagań dotyczących identyfikacji i etykietowania przewidzianych w art. 13 i 14 dyrektywy 1999/105/WE.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17.

2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Hiszpanii zezwala się na zatwierdzanie do obrotu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku, materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z nasion, o którym mowa w ust. 1, i niespełniającego wymagań dotyczących identyfikacji i etykietowania przewidzianych w art. 13 i 14 dyrektywy 1999/105/WE.

L 273/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2006

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

4.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/7

ZAŁĄCZNIK Identyfikacja i etykietowanie nasion i materiału nasadzeniowego 1. Informacje wymagane do celów identyfikacyjnych: a) kod identyfikacyjny materiału podstawowego, jeżeli jest dostępny; b) nazwa botaniczna; c) kategoria; d) cel; e) rodzaj materiału podstawowego; f) czy jest on genetycznie zmodyfikowany; g) region pochodzenia lub kod identyfikacji; h) pochodzenie – jeśli ma zastosowanie: czy pochodzenie materiału jest autochtoniczne lub rodzime, nieautochtoniczne lub nierodzime, lub nieznane; i) miejsce pochodzenia i równoleżnikowej; lub położenie geograficzne, określone za pomocą rozpiętości południkowej

j) wysokość lub rozpiętość wysokości; k) rok dojrzewania. 2. Informacje umieszczane na etykiecie lub w dokumencie dostawcy: a) informacje określone w pkt 1 i dodatkowo; b) nazwa dostawcy; c) dostarczana ilość; d) stwierdzenie, że nasiona i materiał nasadzeniowy z nich wyprodukowany spełnia mniej rygorystyczne wymagania niż wymagania określone w art. 13 i 14 dyrektywy 1999/105/WE.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 9 z 20064.10.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 8 z 20064.10.2006

  Decyzja Rady 2006/666/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotycząca przedłużenia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 3 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2006 z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L273 - 1 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2006 z dnia 3 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.