Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/666/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotycząca przedłużenia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

Data ogłoszenia:2006-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 8

L 273/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/666/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotycząca przedłużenia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24, uwzględniając zalecenie prezydencji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przedłużenie okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu o okres trzech miesięcy, tj. do dnia 15 grudnia 2006 r., zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej. Tekst wymiany listów uzgadniających takie przedłużenie jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania wymiany listów, by stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej (3). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

W dniu 7 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/407/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) o kolejny okres trzech miesięcy, tj. do dnia 15 września 2006 r. W tym samym dniu Rada przyjęła również decyzję 2006/448/WPZiB (2) dotyczącą przedłużenia o trzy miesiące, tj. do dnia 15 września 2006 r., porozumienia między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu. W dniu 21 lipca 2006 r. rząd Indonezji zwrócił się do Unii Europejskiej o przedłużenie mandatu AMM na ostateczny okres trzech miesięcy, tj. do dnia 15 grudnia 2006 r. Przedłużenie okresu obowiązywania porozumienia w formie wymiany listów o okres trzech miesięcy, tj. do dnia 15 grudnia 2006 r., powinno zostać zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 20. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 107.

(3) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 9 z 20064.10.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 5 z 20064.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. tymczasowo zezwalająca Hiszpanii na zatwierdzanie do obrotu nasion gatunku Pinus radiata i materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z tych nasion przywiezionych z Nowej Zelandii, niespełniających wymagań dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do identyfikacji i etykietowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4320)

 • Dz. U. L273 - 3 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2006 z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L273 - 1 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2006 z dnia 3 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.