Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

Data ogłoszenia:2006-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 3

5.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1467/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Z informacji dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Brytyjskich Wysp Dziewiczych wynika, że ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z tego terytorium nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy państwami członkowskimi lub z państw trzecich już wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003. Brytyjskie Wyspy Dziewicze należy zatem włączyć do wykazu ustanowionego w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. W trosce o zachowanie zrozumiałości prawodawstwa wspólnotowego należy zastąpić w całości wykaz państw i terytoriów znajdujący się załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia, że wykaz państw trzecich, z których przemieszczanie zwierząt domowych do Wspólnoty może być dopuszczone, pod warunkiem że spełnione są pewne wymogi, należy umieścić w części C załącznika II do tego rozporządzenia. Wykaz w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 obejmuje państwa trzecie i terytoria, w których nie występuje wścieklizna, oraz państwa trzecie i terytoria, w odniesieniu do których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek wprowadzenia do Wspólnoty zwierząt domowych z tych państw trzecich i terytoriów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy państwami członkowskimi.

(5)

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 590/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 8).

L 274/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II WYKAZ PAŃSTW I TERYTORIÓW

CZĘŚĆ A IE Irlandia

MT Malta SE Szwecja

UK Zjednoczone Królestwo CZĘŚĆ B Sekcja 1 a) DK b) ES c) FR d) GI e) PT Dania, włącznie z GL – Grenlandią i FO – Wyspami Owczymi; Hiszpania, włącznie z Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą; Francja, włącznie z GF – Gujaną Francuską, GP – Gwadelupą, MQ – Martyniką i RE – Reunionem; Gibraltar; Portugalia, włącznie z Azorami i Maderą;

f) państwa członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b), c) i e) niniejszej sekcji. Sekcja 2 AD CH IS LI MC NO SM VA Andora Szwajcaria Islandia Liechtenstein Monako Norwegia San Marino Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ C AC AE AG AN AR AU Wyspa Wniebowstąpienia Zjednoczone Emiraty Arabskie Antigua i Barbuda Antyle Holenderskie Argentyna Australia

AW Aruba BA BB BG BH BM Bośnia i Hercegowina Barbados Bułgaria Bahrajn Bermudy

5.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/5

BY CA CL FJ FK HK HR JM JP KN KY MS MU MX NC NZ PF PM RO RU SG SH TT TW US VC VG VU WF YT

Białoruś Kanada Chile Fidżi Falklandy Hong Kong Chorwacja Jamajka Japonia Saint Kitts i Nevis Kajmany Montserrat Mauritius Meksyk Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Polinezja Francuska Saint Pierre i Miquelon Rumunia Federacja Rosyjska Singapur Święta Helena Trynidad i Tobago Tajwan Stany Zjednoczone Ameryki (w tym GU – Guam) Saint Vincent i Grenadyny Brytyjskie Wyspy Dziewicze Vanuatu Wallis i Futuna Majotta”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 15 z 20065.10.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 września 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L274 - 12 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 11 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2006 z dnia 4 października 2006 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 9 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2006 z dnia 4 października 2006 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 6 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L274 - 1 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2006 z dnia 4 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.