Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2006-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 6

Strona 1 z 3
L 274/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1468/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 i art. 24, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

rozporządzenia, należycie wypełnionego zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 przed dniem 1 grudnia, 1 marca, 1 czerwca i 1 września każdego roku. Wynikiem takich aktualizacji może być zmiana kwoty opłaty wyrównawczej. Należy zatem określić sposób zgłaszania dostosowanych kwot należnych Europejskiemu Funduszowi Rolniczemu Gwarancji (EFRG) zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

Aby zapewnić zharmonizowane wdrażanie zasad dotyczących okresu wezwania i warunków wycofywania indywidualnej ilości referencyjnej lub zatwierdzenia, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 11 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 (2), odpowiednie przepisy wymagają wyjaśnienia. Ponadto, aby ułatwić państwom członkowskim zarządzanie, konieczne jest dostosowanie nieprzekraczalnych terminów określonych w tych artykułach. Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 określa sposób uwzględniania zawartości tłuszczu w mleku przy sporządzaniu ostatecznego zestawienia dostarczonych ilości. Doświadczenie pokazuje, że niektórzy producenci, których zawartość referencyjna cukru jest bardzo wysoka i nie odpowiada ich obecnemu stadu krów mlecznych i produkcji mleka, mogą korzystać ze znacznych korekt zawartości tłuszczu. Aby zapobiec nieuczciwemu stosowaniu mechanizmu korekty zawartości tłuszczu, należy zatem ustanowić granicę dla ujemnej korekty zawartości tłuszczu. Przepis ten powinien jednak mieć zastosowanie dopiero od dwunastomiesięcznego okresu, jak określono w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003, rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2007 r., tak aby nowe ustalenia nie miały wpływu na ilości mleka wprowadzane do obrotu w bieżącym dwunastomiesięcznym okresie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1406/2006, państwa członkowskie wnoszą opłatę wyrównawczą w okresie od dnia 16 października do dnia 30 listopada każdego roku. Powinien zatem zostać zmieniony nieprzekraczalny termin określony w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 595/2004, w którym opłata wyrównawcza należna Europejskiemu Funduszowi Rolniczemu Gwarancji (EFRG) musi zostać wniesiona i zadeklarowana. Artykuł 26 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 przewiduje obowiązek przekazania Komisji zaktualizowanego kwestionariusza zawartego w załączniku I do tego

(5)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 państwa członkowskie ustalają na podstawie co najmniej jednego obiektywnego kryterium hierarchię kategorii producentów celem redystrybucji nadwyżek opłat wyrównawczych. Doświadczenie pokazuje, że przy ustalaniu hierarchii kategorii państwa członkowskie potrzebują więcej przejrzystości i elastyczności.

(2)

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 państwa członkowskie wpłacają opłatę wyrównawczą do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w granicach 99 % należnej kwoty. Jeżeli pozostały 1 % kwoty nie jest w całości wykorzystany na przypadki upadłości lub definitywnej niezdolności niektórych producentów do zapłacenia opłaty wyrównawczej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania pozostałej kwoty zgodnie z kryteriami rozdziału przewidzianymi w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 274 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 15 z 20065.10.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 września 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L274 - 12 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 11 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2006 z dnia 4 października 2006 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 9 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2006 z dnia 4 października 2006 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 3 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 20065.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2006 z dnia 4 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.