Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

Data ogłoszenia:2006-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 1

Strona 1 z 48
6.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

2. DALSZE POSTĘPOWANIE W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami z krajów, których dotyczy postępowanie, wszystkie zainteresowane strony zawiadomiono o faktach i ustaleniach, na których opierało się rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych. Wszystkim zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 9,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Niektóre z zainteresowanych stron zgłosiły uwagi na piśmie. Strony uzyskały również możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień. Komisja kontynuowała poszukiwanie oraz weryfikację informacji, które według niej mogły pomóc w dokonaniu ostatecznych ustaleń.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. PROCEDURA

1. ŚRODKI TYMCZASOWE

(1)

W dniu 23 marca 2006 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 553/2006 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu („kraje, których dotyczy postępowanie” lub „kraje wywozu”). Rozporządzenie to weszło w życie dnia 7 kwietnia 2006 r.

(6)

Następnie służby Komisji ujawniły wszystkie istotne fakty i ustalenia, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznych środków antydumpingowych oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Zainteresowanym stronom wyznaczono również termin, w którym mogły przedstawić swoje opinie dotyczące ujawnionych informacji. Uwagi przedstawione przez strony ustnie lub pisemnie zostały rozpatrzone, a tam, gdzie było to właściwe, dokonano odpowiedniej zmiany wcześniej przyjętych ustaleń. Ponadto ujawniono dodatkowe informacje w odniesieniu do zmiany w przewidywanej formie środków.

(2)

Przypomina się, że dochodzenie dotyczące dumpingu objęło okres od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”) oraz że badanie trendów w kontekście oszacowania szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 98 z 6.4.2006, str. 3.

Niektóre zainteresowane strony przypomniały swoje twierdzenia, że nie mogą właściwie egzekwować swoich praw do obrony, ponieważ tożsamość skarżących nie została ujawniona. Kwestia ta została podniesiona już wcześniej (patrz: motyw 8 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych). Sprawa ta została poddana ponownej ocenie na ostatecznym etapie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, co następuje: dane na temat wielkości produkcji osiąganej przez skarżących, w podziale na kraje, zostały ujawnione tym zainteresowanym stronom, które wysuwały zarzuty dotyczące uzasadnienia. Dlatego uznaje się, że ich prawa do obrony nie zostały naruszone. Informacje te następnie udostępniono do wglądu wszystkim zainteresowanym stronom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 66 z 20066.10.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/671/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L275 - 65 z 20066.10.2006

  Decyzja Rady 2006/670/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. w sprawie mianowania nowego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L275 - 62 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4348)

 • Dz. U. L275 - 51 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4306)

 • Dz. U. L275 - 50 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L275 - 49 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L275 - 48 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L275 - 47 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L275 - 45 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L275 - 44 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L275 - 42 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.