Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4306)

Data ogłoszenia:2006-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 51

Strona 1 z 7
6.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/51

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4306) (2006/668/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

jęła opinię sporządzoną na wniosek Komisji w związku z „Możliwościami oceny i ograniczania ryzyka występowania salmonelli w hodowli świń”. Opinia przedstawia specyfikacje techniczne do badania podstawowego nad występowaniem salmonelli u świń przeznaczonych do tuczu na terenie UE.

(4)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga państwom członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii. Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2) należy ustanowić cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania salmonelli w populacjach stad świń przeznaczonych do uboju do końca 2007 r. Podczas spotkania w dniu 16 marca 2006 r. Komisja Naukowa do spraw Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przy-

Do wyznaczenia celu wspólnotowego potrzebne jest udostępnienie porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli u świń przeznaczonych do uboju w państwach członkowskich. Takie dane nie są dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania salmonelli u świń przeznaczonych do uboju przez odpowiedni okres uwzględniający możliwą zmienność sezonową. EFSA zaleca, aby próbki z węzłów chłonnych z okolicy krętniczo-kątniczej pobierano w ubojniach u świń przeznaczonych do uboju w zakresie występowania salmonelli. Pobieranie próbek byłoby zatem narzędziem do monitorowania występowania salmonelli u świń przeznaczonych do uboju. Należy również wykorzystać badanie podstawowe do oceny wpływu zakażenia świń podczas przewozu oraz ich tymczasowego przetrzymywania w zamknięciu podczas transportu, a także skażenia tusz podczas procesu uboju, pobierając wymazy z takich tusz. Ponadto opracowano serologiczne metody oceny stanu zakażenia świń salmonellą, które można wykorzystać do monitorowania salmonelli u świń w ramach narodowego programu kontroli, który ma być realizowany zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003. Szereg państw członkowskich dobrowolnie przeprowadzi dodatkowe analizy wymazów z tusz lub badania serologiczne wycieku z mięsa.

(5)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1003/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 12).

(6)

L 275/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2006

(7)

Badanie to ma dostarczyć informacji technicznych potrzebnych do opracowywania prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie weterynarii. Ze względu na duże znaczenie zbierania porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli u świń przeznaczonych do uboju w państwach członkowskich należy przyznać wkład finansowy Wspólnoty na wdrażanie specjalnych wymagań badania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 66 z 20066.10.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/671/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L275 - 65 z 20066.10.2006

  Decyzja Rady 2006/670/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. w sprawie mianowania nowego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L275 - 62 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4348)

 • Dz. U. L275 - 50 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L275 - 49 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L275 - 48 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L275 - 47 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L275 - 45 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L275 - 44 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L275 - 42 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.