Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4348)

Data ogłoszenia:2006-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 62

Strona 1 z 2
L 275/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 października 2006 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4348)

(Jedynie teksty w językach angielskim, hiszpańskim, czeskim, niemieckim, greckim, francuskim, włoskim, węgierskim, portugalskim, słowackim i słoweńskim są autentyczne)


(2006/669/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

hektar przekraczają wydatki przewidziane w dyrektywie 2005/716/WE, stosuje się karę. W tym roku karę tę stosuje się w odniesieniu do Grecji w kwocie 1 129 015 EUR, Luksemburga w kwocie 1 377 EUR i Malty w kwocie 550 EUR.

Zasady dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2). Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji, ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000, przewidują, że odesłania do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października a 15 października roku następnego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 Komisja co roku dokonuje wstępnych przydziałów dla państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria, uwzględniając sytuacje i szczególne potrzeby, jak również starania, jakie należy podjąć, biorąc pod uwagę cel programu. W decyzji 2005/716/WE (3) Komisja określiła orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2005/2006. Na mocy art. 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 wydatki poniesione i zatwierdzone przez państwa członkowskie są ograniczone do kwoty ich przydziałów, określonych w decyzji 2005/716/WE. W odniesieniu do roku budżetowego 2006 limit ten nie ma zastosowania do żadnego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 17 ust. 4 w przypadku gdy faktycznie poniesione przez państwo członkowskie wydatki na

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2165/2006 (Dz.U. L 345 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199 45.

Na mocy art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 państwa członkowskie mogą składać wnioski o późniejsze finansowanie w ramach bieżącego roku budżetowego. W tym roku jest tak w przypadku Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii oraz Słowenii.

(8)

(2)

(3)

Na mocy art. 17 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia wnioski składane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 16 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 przyjmowane są na zasadzie pro rata wniosków państw członkowskich, z zastosowaniem kwoty dostępnej po odjęciu, w stosunku do wszystkich państw członkowskich, sumy kwot przekazanych zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia i skorygowanych, tam gdzie stosowne, zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 wymienionego rozporządzenia, oraz kwoty całkowitej przyznanej państwom członkowskim. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do roku budżetowego 2006 do Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii oraz Słowenii.

(4)

(9)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 28.12.2005 str. 1). 2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. ( nione rozporządzeniem (WE) z 29.7.2005, str. 32). (3) Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 66 z 20066.10.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/671/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L275 - 65 z 20066.10.2006

  Decyzja Rady 2006/670/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. w sprawie mianowania nowego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L275 - 51 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4306)

 • Dz. U. L275 - 50 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L275 - 49 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L275 - 48 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L275 - 47 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L275 - 45 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L275 - 44 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L275 - 42 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.