Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/670/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. w sprawie mianowania nowego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Data ogłoszenia:2006-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 65

6.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/65

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/670/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. w sprawie mianowania nowego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 18 ust. 5 w związku z art. 23 ust. 2, Pan Pierre MOREL zostaje mianowany nowym specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w Azji Środkowej. Pełni on swoje funkcje zgodnie z mandatem określonym we wspólnym działaniu 2005/588/WPZiB oraz z zawartymi w nim szczegółowymi ustaleniami. Artykuł 2


(1)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/588/WPZiB (1) w sprawie mianowania pana Jána KUBIŠA specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej, którego mandat przedłużono do dnia 28 lutego 2007 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Stosuje się ją do dnia 28 lutego 2007 r. Artykuł 3

(2)

W piśmie z dnia 4 lipca 2006 r. pan Ján KUBIŠ złożył swoją rezygnację ze stanowiska SPUE, która stała się skuteczna z dniem 5 lipca 2006 r. Należy zatem mianować nowego SPUE na pozostający okres trwania mandatu.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 października 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

(3)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP) zalecił, aby pan Pierre MOREL został mianowany nowym SPUE w Azji Środkowej,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 100. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2006/118/WPZiB z 20.2.2006 (Dz.U. L 49 z 21.2.2006, str. 7).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 275 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 66 z 20066.10.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/671/WPZiB z dnia 5 października 2006 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L275 - 62 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4348)

 • Dz. U. L275 - 51 z 20066.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4306)

 • Dz. U. L275 - 50 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L275 - 49 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L275 - 48 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L275 - 47 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L275 - 45 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L275 - 44 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L275 - 42 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2006 z dnia 5 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 20066.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.