Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2006-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 2

L 277/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (2006/663/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 22, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Należy zatem odpowiednio dostosować odwołania w postanowieniach proceduralnych przewidzianych w Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(4)

Osiągając porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, Rada i Komisja uzgodniły we wspólnej deklaracji dotyczącej Bułgarii i Rumunii o przedłużeniu do 2013 r. stosowania środków dotyczących usług z zakresu doradztwa rolniczego przewidzianych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradztwa rolniczego dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Należy dostosować Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby uwzględniał on wspomniane porozumienie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2) wprowadza zmiany do dorobku prawnego, na którym opierały się negocjacje akcesyjne z Bułgarią i Rumunią. Istnieje zatem potrzeba dostosowania Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby był on zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005. Przepisy przejściowe i wykonawcze dotyczące rozwoju obszarów wiejskich dla okresu programowania rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2007 r. powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90 ust. 2

Artykuł 1 W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 29 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli w tym zakresie będą konieczne szczególne środki przejściowe, przyjmowane są one zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (*). (*) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 1).”;

(2)

(3)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

9.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 277/3

2) w artykule 34 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Oprócz przepisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia, postanowienia określone w sekcjach I, II i III załącznika VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii w latach 2007–2009, z wyjątkiem sekcji I pkt D tego załącznika, które mają również zastosowanie w latach 2010–2013 w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradztwa rolniczego dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Szczególne postanowienia finansowe określone w sekcji IV załącznika VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii w całym okresie programowania w latach 2007–2013.”; b) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w razie konieczności, przyjmuje się przepisy wykonawcze w celu stosowania postanowień załącznika VIII.”.

Niniejszą decyzję sporządza się w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, bułgarskim i rumuńskim, przy czym teksty w każdym z tych dwudziestu trzech języków są na równi autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L277 - 4 z 20069.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

  • Dz. U. L277 - 1 z 20069.10.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.