Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 28 POZ 1

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych do stosowania rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5127)

Data ogłoszenia:2006-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 28 POZ 1

Strona 1 z 41
1.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych do stosowania rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5127) (2006/40/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (1), w szczególności jego art. 37, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

Rozporządzenie (Euratom) nr 302/2005 określa charakter i zakres wymagań określonych w art. 77, 78, 79 i 81 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Zgodnie z oświadczeniem Rady/Komisji załączonym do tegoż rozporządzenia, Komisja winna przyjąć i opublikować wytyczne, przekazując niewiążące zalecenia i wskazówki dla użytkowników ułatwiające stosowanie rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005. Wytyczne te winny zawierać zapis zaproponowanych wyjaśnień oraz porozumień osiągniętych w trakcie dwustronnych rozmów między Komisją a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron. Nie będą one jednak ustanawiać żadnych praw ani obowiązków z mocy prawa. Na podstawie rozwoju sytuacji w zakresie zabezpieczeń Komisja winna mieć możność modyfikowania niniejszego zalecenia, w miarę potrzeby, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron oraz Państw Członkowskich,

(3)

(4)

NINIEJSZYM ZALECA:

Przy stosowaniu rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 należy stosować się do wytycznych zawartych w Załączniku. Przyjmuje się, że poprzez stosowanie się do wytycznych osoby, przedsiębiorstwa oraz Państwa Członkowskie wymienione w art. 3 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia pozostają w zgodzie z jego postanowieniami omówionymi w niniejszych wytycznych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Andris PIELBALGS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2005, str. 1.

L 28/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2006

SPIS TREŚCI Zalecenie Komisji 2006/40/Euratom w sprawie wytycznych dla stosowania rozporządzenia (Euratom) nr 302/ 2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ZAŁĄCZNIK . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. Struktura niniejszego dokumentu . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. Wytyczne do poszczególnych części rozporządzenia . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. Rozdział I – Zakres i definicje (art. 1 i 2) . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. Rozdział II – Podstawowe charakterystyki techniczne oraz szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń (art. 2–6) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. Podstawowe charakterystyki techniczne (art. 3 ust.1) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 28 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.