Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 29

12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych (2006/684/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych dotyczących rozpatrywania wniosków wizowych (1),


do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana, ani nie podlega jego stosowaniu. W związku z tym, że na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsza decyzja oparta jest na dorobku Schengen, Dania podejmuje, zgodnie z art. 5 wyżej wspomnianego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę, decyzje o ewentualnym wdrożeniu niniejszej decyzji do swojego prawa krajowego.

uwzględniając inicjatywę Belgii, Luksemburga i Niderlandów,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych zawiera wykaz państw, których obywatele będący posiadaczami paszportów dyplomatycznych, urzędowych lub służbowych nie podlegają obowiązkowi wizowemu w jednym państwie Schengen lub większej ich liczbie, a którzy podlegają temu obowiązkowi, będąc posiadaczami paszportów zwykłych.

(5)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy (3).

(2)

Belgia, Luksemburg i Niderlandy pragną zwolnić z obowiązku wizowego posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych. Należy zatem odpowiednio zmienić Wspólne Instrukcje Konsularne.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (4); w związku z tym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jej przyjmowaniu, nie jest ona dla niego wiążąca i nie jest zobowiązane do jej stosowania.

(1) Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 2.

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36. (3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31. (4) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

L 280/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2006

(6)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1); w związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jej przyjmowaniu, nie jest ona dla niej wiążąca i nie jest zobowiązana do jej stosowania. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (2) i 2004/860/WE (3) w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej Umowy. Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany, w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych zmienia się w następujący sposób: W rubryce z nagłówkiem BNL dodaje się Indonezję i litery „DS” odnoszące się do niej. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

(7)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 października 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

(8)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20. (2) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26. (3) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L280 - 24 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L280 - 21 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 12 października 2006 r.

 • Dz. U. L280 - 19 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L280 - 12 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające po raz 71. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 9 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000, rozporządzenie (WE) nr 884/2001 i rozporządzenie (WE) nr 753/2002 w zakresie niektórych szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do zasad stosowania kawałków drewna dębowego w produkcji wina oraz do oznaczania i prezentacji poddawanego takiemu procesowi wina

 • Dz. U. L280 - 7 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L280 - 3 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L280 - 1 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.