Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 3

Strona 1 z 3
12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

darstw, w których znajduje się więcej niż dwadzieścia sztuk zwierząt, właściwemu organowi należy zezwolić na ograniczenie kontroli do odpowiedniej reprezentatywnej próby zwierząt.


uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 lit. a),

(6)

Państwa członkowskie powinny przedkładać Komisji roczne sprawozdanie zawierające informacje na temat dokonanych kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy określić wzór sprawozdania.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 przewiduje ustanowienie przez każde państwo członkowskie systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym należy zdefiniować minimalny poziom kontroli prowadzonych przez państwa członkowskie w celu zweryfikowania, czy wymogi dotyczące identyfikacji i rejestrowania tych zwierząt, określone w wymienionym rozporządzeniu, zostały odpowiednio spełnione („kontrole”).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontrole dotyczące przestrzegania wymogów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 przez posiadaczy Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu („kontrole”) w celu zweryfikowania, czy posiadacze przestrzegają wymogów w zakresie identyfikacji i rejestrowania zwierząt określonych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004.

(2)

Właściwy organ każdego państwa członkowskiego powinien przeprowadzać kontrole w oparciu o analizę ryzyka. Analiza ryzyka powinna uwzględniać wszystkie istotne elementy, a w szczególności czynniki dotyczące zdrowia zwierząt.

Kontrole są zgodne co najmniej z minimalnymi poziomami określonymi w art. 2–5 niniejszego rozporządzenia.

(3)

Należy określić odsetek gospodarstw i zwierząt, które powinny być poddane kontroli w państwach członkowskich. Przed dniem 31 grudnia 2009 r. proporcje te zostaną poddane przeglądowi w świetle wniosków z przedłożonych przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących przeprowadzonych przez nie kontroli.

Artykuł 2 Liczba kontrolowanych gospodarstw Właściwy organ przeprowadza co roku kontrole obejmujące co najmniej 3 % gospodarstw, w których trzymane zwierzęta stanowią co najmniej 5 % zwierząt w danym państwie członkowskim.

(4)

Ogólną zasadą jest objęcie kontrolą wszystkich zwierząt w danym gospodarstwie. Jednak w przypadku gospo-

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.

Jeżeli jednak kontrole te ujawnią znaczny stopień niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004, w następnym rocznym okresie kontroli proporcje te są zwiększane.

L 280/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2006

Artykuł 3 Wybór gospodarstw do kontroli Właściwy organ wybiera gospodarstwa do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, w której bierze się pod uwagę co najmniej następujące czynniki:

Artykuł 5 Liczba kontrolowanych zwierząt 1. Właściwy organ kontroluje identyfikację wszystkich zwierząt w gospodarstwie.

a) liczbę zwierząt w gospodarstwie;

b) czynniki dotyczące zdrowia zwierząt, a w szczególności wystąpienie w przeszłości ognisk chorób zwierząt;

Jednak w przypadku gdy liczba zwierząt w gospodarstwie przekracza dwadzieścia sztuk, właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli środków służących identyfikacji na reprezentatywnej próbie tych zwierząt zgodnie z normami międzynarodowymi, pod warunkiem że liczba kontrolowanych zwierząt jest wystarczająca, aby wykryć nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 przez posiadaczy takich zwierząt o wartości 5 % przy poziomie ufności równym 95 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 29 z 200612.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

 • Dz. U. L280 - 27 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L280 - 24 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L280 - 21 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 12 października 2006 r.

 • Dz. U. L280 - 19 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L280 - 12 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające po raz 71. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 9 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000, rozporządzenie (WE) nr 884/2001 i rozporządzenie (WE) nr 753/2002 w zakresie niektórych szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do zasad stosowania kawałków drewna dębowego w produkcji wina oraz do oznaczania i prezentacji poddawanego takiemu procesowi wina

 • Dz. U. L280 - 7 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L280 - 1 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.