Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 7

12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1506/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 32/2000. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1719/2005 weszło w życie dnia 1 stycznia 2006 r., niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W Nomenklaturze Scalonej na 2006 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1719/2005 (3), zmieniono kody nomenklatury scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zawierają odniesienia do niektórych z wymienionych kodów CN. Należy zatem dostosować wymienione załączniki.

Artykuł 1 Załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 928/2006 (Dz.U. L 170 z 23.6.2006, str. 14). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2006 (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26). (3) Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1.

L 280/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2006

ZAŁĄCZNIK W załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pierwszej części załącznika IV kody CN znajdujące się w drugiej kolumnie zmienia się w następujący sposób: a) kody CN dla numeru porządkowego 09.0104 zmienia się w następujący sposób: i) kod CN „9405 10 99” zastępuje się kodem CN „ex 9405 10 98”; ii) kod CN „9405 60 99” zastępuje się kodem CN „ex 9405 60 80”; iii) kod CN „9405 99 90” zastępuje się kodem CN „ex 9405 99 00”; b) dla numeru porządkowego 09.0106 kod CN „6204 49 90” zastępuje się kodem CN „ex 6204 49 00”; 2) w drugiej części załącznika IV kody dla numeru porządkowego 09.0104 zmienia się w następujący sposób: a) kody TARIC znajdujące się w trzeciej kolumnie zmienia się w następujący sposób: i) w wierszu dla kodu CN „9405 10 99” kod TARIC „10” zastępuje się kodem TARIC „20”; ii) w wierszu dla kodu CN „9405 60 99” kod TARIC „10” zastępuje się kodem TARIC „20”; iii) w wierszu dla kodu CN „9405 99 90” kod TARIC „10” zastępuje się kodem TARIC „20”; b) kody CN znajdujące się w drugiej kolumnie zmienia się w następujący sposób: i) kod CN „9405 10 99” zastępuje się kodem CN „9405 10 98”; ii) kod CN „9405 60 99” zastępuje się kodem CN „9405 60 80”; iii) kod CN „9405 99 90” zastępuje się kodem CN „9405 99 00”; 3) w drugiej części załącznika IV kody dla numeru porządkowego 09.0106 zmienia się w następujący sposób: a) kody TARIC znajdujące się w trzeciej kolumnie zmienia się w następujący sposób: i) w wierszu dla kodu CN „5208 52 90” skreśla się kody TARIC „11” i „91”; ii) w wierszu dla kodu CN 6204 49 90 kod TARIC „10” zastępuje się kodem TARIC „91”; iii) w wierszach dla kodów CN „6214 90 10” i „6214 90 90” kody TARIC „10”, „11” i „19” zastępuje się kodami TARIC „11” i „91”; b) kody CN znajdujące się w drugiej kolumnie zmienia się w następujący sposób: i) kody CN „5208 52 10” i „5208 52 90” zastępuje się kodem CN „5208 52 00”; ii) kody CN „6204 49 90” zastępuje się kodem CN „6204 49 00”; iii) kody CN „6214 90 10” i „6214 90 90” zastępuje się kodem CN „6214 90 00”; 4) w drugiej części załącznika V kody dla numeru porządkowego 09.0103 zmienia się w następujący sposób: a) w trzeciej kolumnie w wierszu dla kodu CN „5208 52 90” skreśla się kody TARIC „11” i „19”; b) w drugiej kolumnie kody CN „5208 52 10” i „5208 52 90” zastępuje się kodem CN „5208 52 00”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 280 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 29 z 200612.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

 • Dz. U. L280 - 27 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L280 - 24 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L280 - 21 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 12 października 2006 r.

 • Dz. U. L280 - 19 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L280 - 12 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające po raz 71. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 9 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2006 z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000, rozporządzenie (WE) nr 884/2001 i rozporządzenie (WE) nr 753/2002 w zakresie niektórych szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do zasad stosowania kawałków drewna dębowego w produkcji wina oraz do oznaczania i prezentacji poddawanego takiemu procesowi wina

 • Dz. U. L280 - 3 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L280 - 1 z 200612.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2006 z dnia 11 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.