Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 282 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowej liczby dni połowowych w cieśninie Skagerrak, w strefie IV, w rejonie IIa (wody terytorialne WE) i w rejonach VIIa i VIa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4777) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 282 POZ 50

L 282/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowej liczby dni połowowych w cieśninie Skagerrak, w strefie IV, w rejonie IIa (wody terytorialne WE) i w rejonach VIIa i VIa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4777)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/686/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzenia (WE) nr 51/2006 władze Niderlandów zobowiązały się do ograniczenia nakładu połowowego w połowach płastugi.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 10 załącznika IIA,

W związku z przedłożonymi danymi Niderlandom należy przyznać 20 lub 22 dodatkowych dni na morzu w okresie między dniem 1 lutego 2006 r. a dniem 31 stycznia 2007 r. dla statków posiadających na pokładzie włoki ramowe z grupy narzędzi połowowych wymienionych w pkt 4 lit. b) ppkt i), pkt 4 lit. b) ppkt ii), pkt 4 lit. b) ppkt iii) i pkt 4 lit. b) ppkt iv), w zależności od tego, czy są one objęte specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 8.1. lit. c), 8.1. lit. e) i 8.1. lit. i) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006, czy nie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Punkt 8 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 określa maksymalną liczbę dni, podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm mogą przebywać poza portem w cieśninie Skagerrak, w strefie IV, w rejonach IIa (wody terytorialne WE) i VIId, w rejonie VIIa i w rejonie VIa, zgodnie z definicją zawartą w pkt 2 załącznika IIA, od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Niderlandów i posiadający na pokładzie włoki ramowe z grupy narzędzi połowowych wymienionych w pkt 4 lit. b) ppkt i), pkt 4 lit. b) ppkt ii), pkt 4 lit. b) ppkt iii) lub pkt 4 lit. b) ppkt iv) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 i nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 8.1 tego załącznika, może przebywać w cieśninie Skagerrak, w strefie IV i w rejonie IIa (wody terytorialne WE), w rejonie VIIa i w rejonie VIa, zgodnie z tabelą I tego załącznika, zostaje zmieniona na 163 dni w roku.

(2)

Punkt 10 załącznika IIA umożliwia Komisji przyznanie państwom członkowskim dodatkowej liczby dni połowowych, podczas których statek może przebywać na obszarze geograficznym i posiadać na pokładzie takie włoki ramowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r.

(3)

Niderlandy przedłożyły dane wykazujące, że te statki, które zakończyły działalność od dnia 1 stycznia 2002 r., w 2001 r. były odpowiedzialne za 14,18 % nakładu połowowego wykorzystanego przez statki niderlandzkie obecne w tej strefie geograficznej i posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm. W duchu rozporzą-

Artykuł 2 Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Niderlandów i posiadający na pokładzie włoki ramowe z grupy narzędzi połowowych wymienionych w pkt 4 lit. b) ppkt i), pkt 4 lit. b) ppkt ii), pkt 4 lit. b) ppkt iii) lub pkt 4 lit. b) ppkt iv) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 i objęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 8.1. lit. c), 8.1. lit. i) i 8.1. lit. e) tego załącznika, może przebywać w cieśninie Skagerrak, w strefie IV i w rejonie IIa (wody terytorialne WE), w rejonie VIIa i w rejonie VIa, zgodnie z tabelą I tego załącznika, zostaje zmieniona na 177 dni w roku.

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 941/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 1).

13.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/51

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 282 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 52 z 200613.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie programów, które kwalifikują się do objęcia udziałem finansowym Wspólnoty w 2007 r. w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt, zapobiegania chorobom odzwierzęcym, monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz programów zwalczania BSE i trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4784)

 • Dz. U. L282 - 44 z 200613.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4363) (1)

 • Dz. U. L282 - 43 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2006 z dnia 12 października 2006 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz w sektorze zbóż dla produktów oznaczonych kodem CN 100190

 • Dz. U. L282 - 42 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2006 z dnia 12 października 2006 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L282 - 39 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 13 października 2006 r.

 • Dz. U. L282 - 38 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L282 - 37 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L282 - 36 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L282 - 34 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L282 - 32 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 29 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L282 - 27 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L282 - 23 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L282 - 21 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L282 - 17 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 15 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 13 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2006 z dnia 12 października 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Hiszpanii

 • Dz. U. L282 - 11 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2006 z dnia 12 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 1 z 200613.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1515/2006 z dnia 10 października 2006 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestru pochodzących z Australii, Indii, Indonezji i Tajlandii oraz kończące postępowania prowadzone względem tego przywozu, w następstwie przeglądów wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 i kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczący tego przywozu pochodzącego z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.