Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 1

16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY ORAZ PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) (2006/682/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 4,

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tej umowy, podpisanie Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL), zwanej dalej „umową”. 2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia. 3. Do czasu jej wejścia w życie umowa ma zastosowanie zgodnie z jej art. 29 ust. 3. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich notyfikacji, o której mowa w powyższym przepisie. 4. Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z niektórymi europejskimi państwami trzecimi w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL).

(2)

Komisja w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich wynegocjowała wielostronną umowę z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do podjęcia negocjacji.

Artykuł 2

(3)

Wynegocjowana przez Komisję umowa powinna zostać podpisana i tymczasowo stosowana, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie,

1. Wspólnota i państwa członkowskie są reprezentowane we wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. 18 umowy.

L 285/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2006

2. Komisja przyjmuje stanowisko, które zostanie zajęte przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie w odniesieniu do decyzji wspólnego komitetu na mocy art. 17 umowy, które rozszerzają zakres stosowania prawodawstwa wspólnotowego poprzez włączenie ich do załącznika I do umowy, z zastrzeżeniem niezbędnych dostosowań technicznych. 3. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Wspólnoty, Rada przyjmuje stanowisko Wspólnoty i jej państw członkowskich kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji. 4. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach państw członkowskich, Rada przyjmuje stanowisko, które ma zostać przedstawione, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Komisji lub państw członkowskich.

5. Komisja przedstawia stanowisko Wspólnoty i państw członkowskich we wspólnym komitecie z wyjątkiem obszarów wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich, w którym to przypadku stanowisko takie jest przedstawiane przez Prezydencję Rady lub przez Komisję, o ile Rada tak zadecyduje.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

H. GORBACH

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 47 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.