Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 11

Strona 11 z 18

Artykuł 21 (1) (2) Sprawozdania komitetów i grup roboczych Nie naruszając innych przepisów niniejszego regulaminu wewnętrznego, Prezydencja organizuje posiedzenia różnych komitetów i grup roboczych w taki sposób, aby ich sprawozdania były dostępne przed posiedzeniem Coreperu, na którym mają być one rozpatrywane.

(1) Niniejsze przepisy nie naruszają roli Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, ustanowionego w art. 114 Traktatu WE, oraz istniejących decyzji Rady w tej sprawie (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 109 oraz Dz.U. L 5 z 1.1.1999, str. 71). (2) Patrz: oświadczenie i) przedstawione poniżej: i) w odniesieniu do art. 21: »Sprawozdania grup roboczych i wszelkie inne dokumenty wykorzystywane jako podstawa dyskusji na forum Coreperu powinny być wysłane delegacjom w czasie umożliwiającym ich rozpatrzenie.«.


16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/59

O ile nie ma nagłej potrzeby, Prezydencja — co najmniej pięć dni roboczych przed posiedzeniem Coreperu — odkłada na kolejne posiedzenie Coreperu punkty dotyczące aktów prawnych w rozumieniu art. 7, nad którymi komitet lub grupa robocza nie ukończyły swoich dyskusji.

Artykuł 22 Jakość redakcyjna projektów (1) W celu wspierania Rady w wykonywaniu zadania dotyczącego zapewnienia odpowiedniej jakości redakcyjnej projektów aktów prawodawczych, które są przez nią przyjmowane, Służba Prawna odpowiada za kontrolowanie jakości wniosków i projektów aktów na odpowiednim etapie ich przygotowywania, jak również za zwrócenie uwagi Rady i jej organów na propozycje odnoszące się do sporządzania projektów, na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego (2). W całym procesie prawodawczym, przedstawiając teksty w związku z obradami Rady, przedkładający je powinni zwracać szczególną uwagą na jakość redakcyjną sporządzanych projektów.

Artykuł 23 Sekretarz Generalny i Sekretariat Generalny 1. Rada jest wspomagana przez Sekretariat Generalny działający pod kierunkiem Sekretarza Generalnego, któremu pomaga zastępca Sekretarza Generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym. Sekretarz Generalny i zastępca Sekretarza Generalnego są mianowani przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. 2. Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego (3).

Na mocy swoich uprawnień Sekretarz Generalny i zastępca Sekretarza Generalnego stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sekretariatu Generalnego. 3. Sekretariat Generalny ściśle i stale uczestniczy w organizowaniu, koordynowaniu i zapewnianiu spójności prac Rady oraz wykonywaniu jej 18-miesięcznego programu działań. Pod kierunkiem i przewodnictwem Prezydencji pomaga jej w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań. Zgodnie z postanowieniami Traktatu UE Sekretarz Generalny wspomaga Radę i Prezydencję w sprawach z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym w koordynacji pracy specjalnych przedstawicieli. W odpowiednich przypadkach Sekretarz Generalny może zwrócić się do Prezydencji o zwołanie komitetu lub grupy roboczej, w szczególności w związku ze sprawami dotyczącymi wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, lub o umieszczenie punktów w porządku obrad komitetu lub grupy roboczej. 4. Sekretarz Generalny lub zastępca Sekretarza Generalnego przedkłada Radzie preliminarz wydatków Rady w czasie pozwalającym na dotrzymanie terminów przewidzianych w przepisach finansowych.

(1) Patrz: oświadczenie j) przedstawione poniżej: j) w odniesieniu do art. 22: »Służba Prawna Rady została również poinstruowana, aby udzielać wsparcia państwu członkowskiemu zgłaszającemu inicjatywę w rozumieniu art. 67 ust. 1 Traktatu WE lub art. 34 ust. 2 Traktatu UE, między innymi w celu kontroli jakości redakcyjnej projektów takich inicjatyw, jeśli o takie wsparcie wnosi dane państwo członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.