Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 13

Strona 13 z 18

W tym budżet. W tym ochrona ludności. W tym turystyka. W tym zagadnienia audiowizualne. Patrz: oświadczenie l) przedstawione poniżej: l) do załącznika 1 akapit drugi: »Prezydencja będzie układała porządek obrad Rady, grupując podobne punkty porządku obrad, tak by ułatwić uczestniczenie odpowiednim przedstawicielom krajowym, zwłaszcza gdy dany skład Rady ma się zajmować jasno określonym zestawem tematów.«.

L 285/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIK II

16.10.2006

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW Artykuł 1 Zakres zastosowania Każda osoba fizyczna lub prawna ma swobodny dostęp do dokumentów Rady, z zastrzeżeniem zasad, warunków i ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 i przepisów szczegółowych zawartych w niniejszym załączniku. Artykuł 2 Konsultacja w odniesieniu do dokumentów dotyczących stron trzecich 1. Do celów stosowania przepisów art. 4 ust. 5 i art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz o ile z analizy danego dokumentu w świetle art. 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 nie wynika jasno, że dokument ten nie ma być ujawniony, przeprowadza się konsultacje z zainteresowaną stroną trzecią, jeżeli: a) dokument jest dokumentem sensytywnym, w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001; b) dokument pochodzi od państwa członkowskiego; i został przedłożony Radzie przed dniem 3 grudnia 2001 r.; lub dane państwo członkowskie wnosiło o jego nieujawnianie bez uprzedniej zgody tego państwa. 2. We wszystkich pozostałych przypadkach gdy Rada otrzymuje wniosek o posiadany przez nią dokument dotyczący strony trzeciej, Sekretariat Generalny, w celu zastosowania przepisów art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, przeprowadza z daną stroną trzecią konsultacje, o ile z analizy danego dokumentu w świetle art. 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 nie wynika jasno, że dany dokument ma być ujawniony lub nie. 3. Konsultacje ze stroną trzecią przeprowadza się na piśmie (w tym za pomocą poczty elektronicznej), wyznaczając jej rozsądny termin na udzielenie przez nią odpowiedzi, z uwzględnieniem terminu określonego w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, osoba trzecia jest proszona u wyrażenie opinii na piśmie. 4. W przypadku gdy danego dokumentu nie dotyczą przepisy ust. 1 lit. a) lub b), a Sekretariat Generalny, w świetle negatywnej opinii osoby trzeciej, nie jest przekonany o zasadności zastosowania art. 4 ust. 1 lub 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, sprawa przechodzi do kompetencji Rady. Jeśli Rada przewiduje wydanie dokumentu, strona trzecia zostaje niezwłocznie powiadomiona na piśmie o zamiarze Rady co do wydania dokumentu po upływie co najmniej dziesięciu dni roboczych. Jednocześnie zwraca się uwagę strony trzeciej na art. 243 Traktatu WE. Artykuł 3 Wniosek o konsultację otrzymany od innych instytucji lub od państw członkowskich Wnioski o konsultacje z Radą złożone przez inną instytucję lub państwo członkowskie, związane z wnioskiem o udostępnienie dokumentu Rady, przesyła się pocztą elektroniczną na adres access@consilium.europa.eu lub faksem pod numer + 32 (0) 2281 63 61. Sekretariat Generalny niezwłocznie wydaje swoją opinię w imieniu Rady, uwzględniając wszelkie terminy wymagane przy podejmowaniu decyzji przez odnośną instytucję lub zainteresowane państwo członkowskie, a najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych. Artykuł 4 Dokumenty pochodzące od państw członkowskich Wszystkie wnioski państwa członkowskiego kierowane na mocy art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 składa się na piśmie do Sekretariatu Generalnego. Artykuł 5 Składanie wniosków przez państwa członkowskie W przypadku złożenia przez państwo członkowskie wniosku do Rady, wniosek ten jest rozpatrywany zgodnie z art. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i ze stosownymi przepisami niniejszego załącznika. W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy dostępu informuje się wnioskodawcę, że ponowny wniosek musi być skierowany bezpośrednio do Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.