Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 15

Strona 15 z 18

251 Traktatu WE, i wspólne teksty zatwierdzone przez komitet pojednawczy. 6. Po przyjęciu jednej z decyzji określonych w ust. 5 lit. d) lub po ostatecznym przyjęciu danego aktu Sekretariat Generalny udostępnia publicznie wszelkie dokumenty prawodawcze odnoszące się do tego aktu, które zostały przygotowane przed jedną z takich decyzji i które nie są objęte żadnym z wyjątków określonych w art. 4 ust. 1, 2 i 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, takie jak noty informacyjne, sprawozdania, sprawozdania z postępu prac i sprawozdania o zaawansowaniu dyskusji w Radzie lub w jednym z jej organów przygotowawczych (»wyniki prac«), z wyłączeniem opinii i wkładu Służby Prawnej. Na wniosek państwa członkowskiego dokumenty objęte pierwszym akapitem i odzwierciedlające indywidualne stanowisko delegacji danego państwa członkowskiego w Radzie nie podlegają publicznemu udostępnieniu na mocy niniejszych przepisów.


16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III

L 285/65

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WAŻENIA GŁOSÓW W RADZIE Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu WE, art. 118 ust. 4 Traktatu Euratom, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu UE liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi:

Państwo członkowskie Stan ludności (× 1 000)

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Włochy Hiszpania Polska Holandia Grecja Portugalia Belgia Republika Czeska Węgry Szwecja Austria Dania Słowacja Finlandia Irlandia Litwa Łotwa Słowenia Estonia Cypr Luksemburg Malta Ogółem Próg (62 %)

82 500,8 62 370,8 60 063,2 58 462,4 43 038,0 38 173,8 16 305,5 11 073,0 10 529,3 10 445,9 10 220,6 10 097,5 9 011,4 8 206,5 5 411,4 5 384,8 5 236,6 4 109,2 3 425,3 2 306,4 1 997,6 1 347,0 749,2 455,0 402,7 461 324,0 286 020,9

L 285/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł 2

16.10.2006

1. Przed dniem 1 września każdego roku państwa członkowskie przekazują do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich dane dotyczące liczby ludności danego państwa na dzień 1 stycznia danego roku. 2. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV

L 285/67

1. Głosy członków Rady lub członków Coreperu nie są uwzględniane w przypadku, gdy nie mogą oni na mocy Traktatów uczestniczyć w głosowaniu nad decyzjami oraz w przypadku, gdy mają zastosowanie następujące przepisy niniejszego regulaminu wewnętrznego: a) artykuł 1 ust. 3 akapit drugi (posiedzenie w miejscu innym niż Bruksela lub Luksemburg); b) artykuł 3 ust. 7 (włączenie do porządku obrad punktu innego niż występujące we wstępnym porządku obrad); c) artykuł 3 ust. 8 (zachowanie jako punktu B porządku obrad punktu A, który w przeciwnym wypadku musiałby być usunięty z porządku obrad); d) artykuł 5 ust. 2, wyłącznie w odniesieniu do uczestnictwa Europejskiego Banku Centralnego (obrady bez uczestnictwa Europejskiego Banku Centralnego); e) artykuł 9 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i c) akapity drugi i trzeci (podawanie do wiadomości publicznej wyników głosowań, objaśnień głosowań, oświadczeń zawartych w protokołach Rady i punktów w tych protokołach dotyczących przyjęcia wspólnego stanowiska na podstawie postanowień tytułu VI Traktatu UE; podawanie do wiadomości publicznej wyników głosowań, objaśnień głosowań, oświadczeń włączonych do protokołów Rady i punktów w protokołach dotyczących spraw innych niż określone w ust. 2); f) artykuł 11 ust. 1 akapit drugi (rozpoczęcie procedury głosowania); g) artykuł 12 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.