Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 17

Strona 17 z 18

5. W czasie przygotowań do obrad Coreperu Prezydencja przekazuje delegacjom możliwie jak najszybciej wszelkie informacje konieczne do starannego przygotowania obrad Coreperu, w tym informacje na temat oczekiwań Prezydencji co do wyników dyskusji nad każdym punktem porządku obrad. Z drugiej strony Prezydencja, tam gdzie to stosowne, zachęca delegacje do przekazywania innym delegacjom podczas przygotowań do obrad Coreperu informacji w sprawie stanowisk, jakie te delegacje zamierzają zająć w czasie posiedzenia Coreperu. W tym kontekście Prezydencja ustala ostateczny porządek obrad Coreperu. Prezydencja może zwoływać grupy przygotowujące obrady Coreperu częściej, o ile wymagają tego okoliczności.


Prowadzenie posiedzeń 6. W porządku obrad Rady nie można umieścić punktu jedynie w celu jego prezentacji przez Komisję lub przez członka Rady, z wyjątkiem przypadku gdy planowana jest debata na temat nowych poważnych inicjatyw. Prezydencja powstrzymuje się od umieszczania w porządku dziennym Coreperu punktu wyłącznie w celach informacyjnych. Takie informacje — np. w sprawie wyniku posiedzeń na innym forum lub z państwem trzecim lub z inną instytucją — kwestie proceduralne lub organizacyjne itd. należy przekazać delegacjom podczas przygotowań do obrad Coreperu, o ile to możliwe na piśmie, oraz nie należy do nich wracać w czasie obrad Coreperu. Na początku posiedzenia Prezydencja przekazuje wszelkie dalsze informacje niezbędne do przeprowadzenia posiedzenia, w szczególności określa czas, który zamierza przeznaczyć na każdy punkt. Powstrzymuje się od dokonywania długich wprowadzeń oraz unika powtarzania informacji znanych już delegacjom. Na początku dyskusji nad punktem merytorycznym Prezydencja, w zależności od wymaganego rodzaju dyskusji, wyznacza delegacjom maksymalny czas trwania ich wystąpień w sprawie danego punktu. W większości przypadków wystąpienia nie powinny przekraczać dwóch minut.

7.

8.

9.

10. Zasadniczo nie stosuje się prezentowania stanowiska przez wszystkich uczestników; prezentacja taka odbywa się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach w odniesieniu do szczególnych zagadnień, a czas trwania wystąpień określa Prezydencja. 11. Prezydencja kładzie możliwie duży nacisk na dyskusje, w szczególności wymagając od delegacji reakcji na teksty kompromisów lub na konkretne propozycje. 12. Podczas posiedzeń i na ich zakończenie Prezydencja powstrzymuje się od dokonywania obszernych podsumowań dyskusji i ogranicza się do zwięzłego omówienia osiągniętych wyników (co do przedmiotu lub procedury). 13. Delegacje unikają powtarzania uwag poczynionych przez uczestników wcześniej zabierających głos. Wystąpienia delegacji są zwięzłe, rzeczowe i na temat.

16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/69

14. Zachęca się delegacje o podobnych poglądach do odbywania konsultacji z myślą o przedstawieniu wspólnego stanowiska w sprawie konkretnego punktu przez jednego mówcę. 15. Omawiając teksty, delegacje raczej sporządzają na piśmie konkretne propozycje redakcyjne, a nie tylko wyrażają swoje odmienne zdanie na temat danej propozycji. 16. O ile Prezydencja nie postanowi inaczej, delegacje powstrzymują się od zabierania głosu w przypadku zajęcia pozytywnego stanowiska w sprawie poszczególnych propozycji; w takim przypadku milczenie będzie zasadniczo uznawane za wyrażenie zgody.

L 285/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VI PRZEPISY DOTYCZĄCE FORMY AKTÓW

16.10.2006

A. Forma rozporządzeń: 1. Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenia Rady zawierają: a) w tytule wyraz »rozporządzenie«, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i określenie tematu; b) odpowiednio wyrazy »Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej« lub »Rada Unii Europejskiej«; c) odniesienie do przepisów, na podstawie których rozporządzenie jest przyjmowane, poprzedzone wyrazem »uwzględniając«; d) odniesienie do przedłożonych wniosków, otrzymanych opinii i przeprowadzonych konsultacji; e) motywy uzasadniające przyjęcie rozporządzenia, poprzedzone wyrazami »a także mając na uwadze, co następuje:«; motywy są numerowane; f) odpowiednio wyrazy »przyjmują niniejsze rozporządzenie« lub »przyjmuje niniejsze rozporządzenie«, po których następuje część normatywna rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.