Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 6

Strona 6 z 18

a) gdy Rada stanowi na mocy postanowień tytułu V Traktatu UE, na mocy jednomyślnej decyzji Rady lub Coreperu przyjętej na wniosek jednego z ich członków; b) gdy Rada przyjmuje wspólne stanowisko w rozumieniu postanowień tytułu VI Traktatu UE, na podstawie jednomyślnej decyzji Rady lub Coreperu przyjętej na wniosek jednego z ich członków; c) w pozostałych przypadkach — na podstawie decyzji Rady lub Coreperu przyjętej na wniosek jednego z ich członków. Jeżeli wynik głosowania w Radzie zostaje podany do wiadomości publicznej zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), b) i c), objaśnienie głosów oddanych podczas głosowania również zostaje podane do wiadomości publicznej na wniosek zainteresowanych członków Rady, z należytym uwzględnieniem przepisów niniejszego regulaminu wewnętrznego, pewności prawnej i interesów Rady. Oświadczenia zawarte w protokole Rady i punkty tego protokołu odnoszące się do przyjęcia aktów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) i c), zostają podane do wiadomości publicznej na mocy decyzji Rady lub Coreperu podjętej na wniosek jednego z ich członków. 3. Z wyjątkiem sytuacji, w których obrady Rady są otwarte dla publiczności zgodnie z art. 8, wyniki głosowania nie są podawane do wiadomości publicznej w przypadku dyskusji prowadzących do głosowań wstępnych lub do przyjęcia aktów przygotowawczych.


Artykuł 10 Publiczny dostęp do dokumentów Rady Przepisy szczególne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Rady są zawarte w załączniku II.

16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 11 Organizacja głosowania i kworum

L 285/53

1.

Rada głosuje z inicjatywy swojego przewodniczącego.

Ponadto przewodniczący jest zobowiązany rozpocząć procedurę głosowania z inicjatywy członka Rady lub z inicjatywy Komisji, pod warunkiem że postanowi tak większość członków Rady. 2. Członkowie Rady głosują według kolejności państw członkowskich ustalonej w art. 203 Traktatu WE i w art. 116 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej »Traktatem Euratom«), poczynając od przedstawiciela tego państwa członkowskiego, które, według tej kolejności, obejmie Prezydencję w następnej kadencji. 3. W przypadku głosowania każdy członek Rady może otrzymać pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków (1). 4. Dla ważności głosowania w Radzie wymagana jest obecność większości członków Rady uprawnionych do głosowania na mocy Traktatów. W momencie głosowania przewodniczący z pomocą Sekretariatu Generalnego sprawdza istnienie kworum. 5. Jeśli decyzja ma zostać podjęta przez Radę większością kwalifikowaną, a także na wniosek członka Rady sprawdza się, czy państwa członkowskie stanowiące większość reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii Europejskiej, co oblicza się na podstawie danych dotyczących liczby ludności podanych w art. 1 załącznika III.

Artykuł 12 Zwykła procedura pisemna i procedura milczącej zgody 1. W pilnych sprawach akty Rady mogą być przyjmowane w głosowaniu pisemnym, jeżeli Rada lub Coreper jednomyślnie zadecydują o zastosowaniu tej procedury. W wyjątkowych okolicznościach również przewodniczący może zaproponować zastosowanie tej procedury; w takim przypadku można przeprowadzić głosowanie pisemne, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę. Na zastosowanie procedury pisemnej w sprawie podlegającej głosowaniu pisemnemu, którą wniosła przed Radę Komisja, wymagana jest zgoda Komisji. Sekretariat Generalny przygotowuje comiesięczne zestawienie aktów przyjętych w drodze procedury pisemnej. 2. Z inicjatywy Prezydencji Rada może stanowić w drodze uproszczonej procedury pisemnej zwanej »procedurą milczącej zgody«: a) w celu przyjęcia tekstu odpowiedzi na zapytanie pisemne lub, w odpowiednich przypadkach, na zapytanie ustne skierowane do Rady przez członka Parlamentu Europejskiego, po tym jak Coreper przeanalizuje projekt odpowiedzi (2); b) w celu mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i członków oraz zastępców członków Komitetu Regionów, po tym jak Coreper przeanalizuje projekt decyzji; c) w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konsultacji z innymi instytucjami lub organami, gdy konsultacja taka jest wymagana na mocy Traktatów;

(1) Ustęp ten ma to samo brzmienie, co art. 206 Traktatu WE. (2) Patrz: oświadczenie d) przedstawione poniżej: d) w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a), b) i c): »Zgodnie ze zwykłą praktyką Rady zazwyczaj wyznacza się stały termin trzech dni roboczych.«.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.