Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 7

Strona 7 z 18

L 285/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2006

d) w celu wprowadzania w życie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przez sieć COREU (»procedura milczącej zgody COREU«) (1). W tym przypadku dany tekst uważa się za przyjęty po upływie okresu ustalonego — w zależności od pilności sprawy — przez Prezydencję, z wyjątkiem sytuacji, w której członek Rady wniósł sprzeciw. 3. Sekretariat Generalny stwierdza zakończenie procedury pisemnej.


Artykuł 13 Protokół 1. Na każdym posiedzeniu sporządzany jest protokół, który po przyjęciu zostaje podpisany przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (zwanego dalej »Sekretarzem Generalnym«) lub zastępcę Sekretarza Generalnego. Mogą oni upoważnić dyrektorów generalnych Sekretariatu Generalnego do podpisania protokołu. Przyjmuje się ogólną zasadę, że w protokole zostają ujęte, w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad: — dokumenty przedłożone Radzie, — podjęte decyzje lub konkluzje wypracowane przez Radę, — oświadczenia Rady oraz oświadczenia, o których włączenie wniósł członek Rady lub Komisja. 2. Projekt protokołu przygotowany zostaje przez Sekretariat Generalny w terminie 15 dni i przedłożony Radzie lub Coreperowi do zatwierdzenia. 3. Przed zatwierdzeniem protokołu każdy członek Rady lub Komisja mogą wnioskować o podanie w nim bardziej szczegółowych informacji dotyczących któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wnioski te mogą być kierowane do Coreperu.

Artykuł 14 Obrady oraz decyzje podejmowane na podstawie dokumentów i projektów sporządzonych w językach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących systemu językowego 1. Jeżeli Rada nie podejmie jednomyślnie odmiennej decyzji uzasadnionej pilną potrzebą, obraduje ona i podejmuje decyzje jedynie na podstawie dokumentów i projektów sporządzonych w językach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących systemu językowego. 2. Każdy członek Rady może sprzeciwić się przeprowadzeniu dyskusji, jeśli teksty wszelkich zaproponowanych zmian nie są sporządzone w jednym z języków, o których mowa w ust. 1, który ta osoba może określić.

Artykuł 15 Podpisywanie aktów Tekst aktów przyjętych przez Radę oraz przyjętych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę jest podpisywany przez urzędującego przewodniczącego w chwili przyjęcia tych aktów oraz przez Sekretarza Generalnego lub zastępcę Sekretarza Generalnego. Sekretarz Generalny i zastępca Sekretarza Generalnego mogą upoważnić dyrektorów generalnych Sekretariatu Generalnego do podpisywania aktów.

(1) Patrz: oświadczenie e) przedstawione poniżej: e) w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. d): »Rada podkreśla, że sieć COREU musi być wykorzystywana zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 12 czerwca 1995 r. (dok. 7896/95) dotyczącymi metod pracy Rady.«.

16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 16 (1) Brak możliwości uczestnictwa w głosowaniu

L 285/55

Zgodnie z załącznikiem IV do celów stosowania niniejszego regulaminu wewnętrznego zostaną należycie uwzględnione przypadki, w których — na mocy Traktatów — co najmniej jeden członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu.

Artykuł 17 Publikacja aktów w Dzienniku Urzędowym 1. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej »Dziennikiem Urzędowym«) publikowane są na wniosek Sekretarza Generalnego lub zastępcy Sekretarza Generalnego następujące dokumenty: a) akty, o których mowa w art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE; b) akty, o których mowa w art. 163 akapit pierwszy Traktatu Euratom; c) wspólne stanowiska przyjęte przez Radę zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 251 i 252 Traktatu WE, wraz z ich uzasadnieniami; d) decyzje ramowe i decyzje, o których mowa w art. 34 ust. 2 Traktatu UE; e) konwencje sporządzone przez Radę zgodnie z art. 34 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.