Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 8

Strona 8 z 18

2 Traktatu UE. W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie takich konwencji; f) konwencje podpisane między państwami członkowskimi na podstawie art. 293 Traktatu WE. W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie takich konwencji; g) umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę. W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie takich umów; h) umowy międzynarodowe zawarte zgodnie z art. 24 Traktatu UE, z zastrzeżeniem odmiennej decyzji Rady przyjętej na podstawie art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2). W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie takich umów. 2. Jeżeli Rada lub Coreper nie postanowią inaczej, w Dzienniku Urzędowym są publikowane na wniosek Sekretarza Generalnego lub zastępcy Sekretarza Generalnego następujące dokumenty: a) inicjatywy przedstawione Radzie przez państwo członkowskie zgodnie z art. 67 ust. 1 Traktatu WE; b) inicjatywy przedstawione Radzie przez państwo członkowskie zgodnie z art. 34 ust. 2 Traktatu UE; c) wspólne stanowiska, o których mowa w art. 34 ust. 2 Traktatu UE; d) dyrektywy inne niż te, o których mowa w art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE, decyzje inne niż te, o których mowa w art. 254 ust. 1 Traktatu WE, zalecenia i opinie. 3. Rada lub Coreper decydują jednomyślnie w indywidualnych przypadkach, czy wspólne strategie, wspólne działania i wspólne stanowiska określone w art. 12 Traktatu UE powinny zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym na wniosek Sekretarza Generalnego lub zastępcy Sekretarza Generalnego.


(1) Patrz: oświadczenie f) przedstawione poniżej: f) w odniesieniu do art. 16 i załącznika IV: »Rada zgadza się, aby przepisy art. 16 i załącznika IV były stosowane do aktów, za przyjęciem których niektórzy członkowie Rady nie są, na mocy Traktatów, uprawnieni do głosowania. Jednak stosowanie art. 7 Traktatu UE nie jest objęte tymi przepisami. Przy pierwszym zastosowaniu art. 43 i 44 Traktatu UE Rada, w świetle doświadczenia nabytego w innych obszarach, rozważy wszelkie konieczne dostosowania art. 16 niniejszego regulaminu i załącznika IV do niniejszego regulaminu.«. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

L 285/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2006

4. Rada lub Coreper decydują w indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem ewentualnej publikacji aktu podstawowego, czy następujące dokumenty powinny być opublikowane w Dzienniku Urzędowym na wniosek Sekretarza Generalnego lub zastępcy Sekretarza Generalnego: a) środki wykonawcze do wspólnych działań, o których mowa w art. 12 Traktatu UE; b) wspólne działania, wspólne stanowiska lub wszelkie inne decyzje przyjęte na podstawie wspólnej strategii, przewidziane w art. 23 ust. 2 Traktatu UE; c) wszelkie środki wykonawcze do decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 2 Traktatu UE i wszelkie środki wykonawcze do konwencji ustalonych przez Radę zgodnie z art. 34 ust. 2 Traktatu UE; d) inne akty Rady, takie jak decyzje sui generis lub rezolucje. 5. Jeżeli umowa zawarta między Wspólnotami a jednym lub kilkoma państwami lub organizacjami międzynarodowymi ustanawia organ mający kompetencje decyzyjne, Rada postanawia w momencie zawarcia takiej umowy, czy decyzje podejmowane przez ten organ powinny być publikowane w Dzienniku Urzędowym.

Artykuł 18 Notyfikowanie aktów 1. Dyrektywy inne niż te, o których mowa w art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE, oraz decyzje inne niż te, o których mowa w art. 254 ust. 1 Traktatu WE, są notyfikowane ich adresatom przez Sekretarza Generalnego, zastępcę Sekretarza Generalnego lub działającego w ich imieniu dyrektora generalnego. 2. Sekretarz Generalny, zastępca Sekretarza Generalnego lub działający w ich imieniu dyrektor generalny notyfikuje następujące akty ich adresatom, jeżeli nie są one publikowane w Dzienniku Urzędowym: a) zalecenia; b) wspólne strategie, wspólne działania i wspólne stanowiska, o których mowa w art. 12 Traktatu UE; c) wspólne stanowiska, o których mowa w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.