Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2006-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47

Strona 1 z 18
16.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (2006/683/WE, Euratom)

L 285/47

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 15. i 16. czerwca 2006 r. podkreśliła, że umożliwienie obywatelom bezpośredniego wglądu w działalność Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez zapewnianie większej jawności i przejrzystości, pogłębi ich zaufanie do Unii Europejskiej. Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej oraz przy pełnym uwzględnieniu potrzeby zapewnienia skuteczności prac Rady instytucja ta powinna funkcjonować w sposób bardziej jawny, szczególnie wówczas, gdy na jej forum odbywają się obrady dotyczące aktów prawnych przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji. Należy również zastosować środki, które pozwolą na istotną poprawę technicznych sposobów transmitowania – we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, zwłaszcza przy wykorzystaniu Internetu – obrad i debat Rady otwartych dla publiczności. W grudniu 2006 r. Rada dokona przeglądu wdrażania wspomnianych wyżej środków służących zwiększaniu jawności, co umożliwi ocenę ich wpływu na skuteczność prac Rady.

(2)

Należy również usprawnić ustalanie harmonogramu działań Rady. W związku z tym powinien zostać wprowadzony nowy system oparty na 18-miesięcznym programie działań, który będzie przedkładany Radzie do zatwierdzenia przez trzy państwa sprawujące Prezydencję w danym okresie; system ten powinien zastąpić system obowiązujący do tej pory. Ponadto należy zmienić i doprecyzować przepisy dotyczące procedury pisemnej, co przyczyni się do jej usprawnienia oraz przyspieszenia procesu przyjmowania przez Radę odpowiedzi na zapytania członków Parlamentu Europejskiego, decyzji w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, a także decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji z innymi instytucjami i organami,

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Regulamin Rady z dnia 22 marca 2004 r. (1) zostaje zastąpiony regulaminem wewnętrznym przedstawionym poniżej:

(1) Decyzja Rady (2004/338/WE, Euratom) z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22). Regulamin ostatnio zmieniony decyzją Rady 2006/34/WE, Euratom z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 32).

L 285/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY

16.10.2006

Artykuł 1 Zwoływanie posiedzeń i ich miejsce 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady albo Komisji (1). 2. Siedem miesięcy przed rozpoczęciem swojej kadencji oraz, w odpowiednich przypadkach, po zasięgnięciu opinii państw sprawujących Prezydencję w poprzedniej i następnej kadencji Prezydencja podaje do wiadomości przewidywane daty posiedzeń Rady, które odbędą się w celu zakończenia prac legislacyjnych lub podjęcia decyzji operacyjnych. 3. Siedzibą Rady jest Bruksela. W kwietniu, czerwcu i październiku posiedzenia Rady odbywają się w Luksemburgu (2). W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli (zwany dalej »Coreperem«), stanowiąc jednomyślnie, mogą zadecydować o innym miejscu posiedzenia Rady. Artykuł 2 Składy Rady, rola Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych i ustalanie harmonogramu działań 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 285 POZ 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L285 - 3 z 200616.10.2006

    Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

  • Dz. U. L285 - 1 z 200616.10.2006

    Decyzja Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.