Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2006-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 1

Strona 1 z 2
17.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

W tym celu należy przewidzieć środki ułatwiające dostosowanie podaży do wymogów rynku i udzielić hodowcom jedwabników pomocy, zastępującej wszelkie formy pomocy krajowej dla tego produktu. Ze względu na charakterystyczne cechy hodowli jedwabników należy przyjąć dla tej pomocy system ustalania ryczałtowego kwoty na pojemnik jaj jedwabników.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego

(1),

Wydatki poniesione przez państwa członkowskie w wyniku zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia powinny być sfinansowane przez Wspólnotę zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte w sposób zgodny z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6),

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 845/72 z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu (5) określa środki dotyczące handlu jedwabnikami i jajami jedwabników, nie przewiduje jednak środków wsparcia w ramach Wspólnoty. Hodowla jedwabników ma znaczenie ekonomiczne dla niektórych regionów Wspólnoty. Działalność ta jest źródłem dodatkowego dochodu dla rolników w tych regionach. Należy zatem przyjąć środki w celu pomocy w zapewnieniu hodowcom jedwabników odpowiedniego dochodu.

1. Przyznaje się pomoc w odniesieniu do jedwabników objętych kodem CN 0106 90 00 i w odniesieniu do jaj jedwabników objętych kodem CN 0511 99 90 hodowanych we Wspólnocie.

2. Pomoc przyznaje się hodowcom jedwabników w odniesieniu do każdego zebranego pojemnika jaj jedwabników, pod warunkiem że pojemniki te zawierają minimalną liczbę jaj, którą należy określić, oraz że udało się wyhodować jedwabniki.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (3) Dz.U. L 100 z 27.4.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1668/2000 (Dz.U. L z 29.7.2000, str. 6). 4) Patrz: załącznik I. ( (5) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L z 30.4.2004, str. 97).

zmie193 zmie161

3. Pomoc w odniesieniu do zebranego pojemnika jaj jedwabników wynosi 133,26 EUR.

(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

L 286/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2006

Artykuł 2 Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2. Szczegółowe zasady obejmują zwłaszcza minimalną ilość określoną w art. 1 ust. 2, informacje, które mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie, oraz wszelkie środki kontroli w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciem lub innymi nieprawidłowościami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 27 z 200617.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 148 z 11.6.2005)

 • Dz. U. L286 - 20 z 200617.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 19 z 200617.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 15 z 200617.10.2006

  Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L286 - 12 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2006 z dnia 16 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 października 2006 r.

 • Dz. U. L286 - 8 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

 • Dz. U. L286 - 6 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L286 - 4 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2006 z dnia 16 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.