Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2006-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 15

Strona 1 z 2
17.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/15

DYREKTYWA RADY 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 1. Przywóz towarów w małych partiach o charakterze niehandlowym, pochodzących od osoby prywatnej z państwa trzeciego do innej osoby prywatnej w państwie członkowskim, jest zwolniony przy przywozie z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego. 2. Do celów ust. 1, „małe partie o charakterze niehandlowym” to przesyłki, które: a) mają charakter okazjonalny; b) składają się jedynie z towarów przeznaczonych do osobistego użytku bądź spożycia w gospodarstwie adresata, przy czym ani ich jakość, ani ich ilość nie powinny budzić obaw, że ich przywóz następuje w celach handlowych; c) składają się jedynie z towarów, których łączna wartość nie przekracza 45 EUR; d) są przesłane przez nadawcę adresatowi bez żadnej opłaty. Artykuł 2 1. Artykuł 1 ma zastosowanie do towarów wymienionych poniżej, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń ilościowych:

Dyrektywa Rady 78/1035/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana. Należy zwolnić od podatków obrotowych i podatków akcyzowych przy przywozie towarów przesyłanych z państw trzecich w małych partiach o charakterze niehandlowym. Ze względów praktycznych dla takich zwolnień od podatków powinny obowiązywać ograniczenia jak najbardziej zbliżone do tych przewidzianych dla wspólnotowego systemu zwolnień od opłat celnych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (5). Poza tym konieczne jest wyznaczenie specjalnych ograniczeń dla określonych produktów, które w państwach członkowskich obecnie podlegają wysokiemu opodatkowaniu. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

(2)

(3)

a) wyroby tytoniowe: i) 50 papierosów;

(4)

lub ii) 25 cygaretek (cygara o maksymalnej wadze trzech gramów każde); lub iii) 10 cygar; lub iv) 50 gramów tytoniu do fajek;

(5)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (3) Dz.U. L 366 z 28.12.1978, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r. (4) Patrz: załącznik I część A. (5) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 286/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2006

b) alkohol i napoje alkoholowe: i) napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu przekraczającej 22 % obj.; niedenaturowany alkohol etylowy 80 % obj. i więcej; jedna standardowa butelka (do pojemności 1 litra); lub ii) napoje destylowane i spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o zawartości alkoholu 22 % obj. lub mniej; wina musujące, wina alkoholizowane: jedna standardowa butelka (do pojemności 1 litra); lub

w pierwszym dniu roboczym października są stosowane z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia następnego roku. 2. Państwa członkowskie mogą zaokrąglić kwotę wymienioną w art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 27 z 200617.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 148 z 11.6.2005)

 • Dz. U. L286 - 20 z 200617.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 19 z 200617.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 12 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2006 z dnia 16 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 października 2006 r.

 • Dz. U. L286 - 8 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

 • Dz. U. L286 - 6 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L286 - 4 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2006 z dnia 16 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L286 - 1 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Wersja ujednolicona)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.