Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

Data ogłoszenia:2006-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 8

Strona 1 z 2
L 286/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (1), w szczególności jego art. 1 akapit drugi, art. 3 ust. 3 akapit drugi i art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 przewiduje, że za stosowanie bez zezwolenia kazeiny i kazeinianów nakładana będzie dla użytych ilości kara pieniężna, za 100 kg, w wysokości odpowiadającej 110 % różnicy między wartością mleka odtłuszczonego potrzebnego do wyprodukowania 100 kg kazeiny i kazeinianów wynikającą z ceny rynkowej mleka odtłuszczonego w proszku, z jednej strony, a ceną rynkową kazeiny i kazeinianów, z drugiej strony. Kara ta musi być ustalona z uwzględnieniem cen obowiązujących na rynkach w czasie okresu referencyjnego.

(6)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2742/90 z dnia 26 września 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (2) zostało kilkakrotnie (3) znacząco zmienione. Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Artykuł 1 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 stanowi, że stosowanie kazeiny i kazeinianów w produkcji sera stanowi przedmiot uprzedniego zezwolenia. Niezbędne jest ustanowienie szczegółowych zasad wydawania takiego zezwolenia, uwzględniając wymagania dotyczące kontroli w przedsiębiorstwach. Zezwolenia powinny być wydawane na określony czas, tak aby państwa członkowskie mogły nakładać kary za nieprzestrzeganie przepisów wspólnotowych. Artykuł 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 stanowi, że maksymalne zawartości procentowe kazeiny i kazeinianów stosowanych w serach muszą być ustalone na podstawie obiektywnych kryteriów ustanowionych z uwzględnieniem wymogów technologicznych. Konieczne jest ustalenie tych zawartości procentowych na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie. W celu ułatwienia kontroli, aby zapewnić zgodność z niniejszym przepisem, należy stosować całkowite zawartości procentowe raczej niż zawartości procentowe dla poszczególnych produktów. Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia kontroli administracyjnych i fizycznych. Konieczne jest sprecyzowanie warunków, jakie kontrole te muszą spełniać, w szczególności w odniesieniu do ich częstotliwości.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

1. Zezwolenia, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90, są wydawane na okres 12 miesięcy, na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem ich wcześniejszego pisemnego zobowiązania do akceptacji i przestrzegania przepisów art. 3 ust. 1 lit. a) i b), z jednej strony, oraz lit. c), z drugiej strony, wymienionego wcześniej rozporządzenia.

(3)

2. Zezwolenia są wydawane wraz z numerem seryjnym każdego przedsiębiorstwa lub, w miarę potrzeby, każdej jednostki produkcyjnej.

3. Zezwolenie może obejmować jeden lub więcej rodzajów serów, zgodnie z wnioskiem zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Artykuł 2 1. Maksymalne zawartości procentowe do zastosowania określone w art. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Stosuje się je do wagi serów w rodzajach wymienionych w tym załączniku, produkowanych przez przedsiębiorstwo lub jednostkę produkcyjną w okresie sześciu miesięcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L286 - 27 z 200617.10.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 148 z 11.6.2005)

  • Dz. U. L286 - 20 z 200617.10.2006

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

  • Dz. U. L286 - 19 z 200617.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

  • Dz. U. L286 - 15 z 200617.10.2006

    Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

  • Dz. U. L286 - 12 z 200617.10.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2006 z dnia 16 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 października 2006 r.

  • Dz. U. L286 - 6 z 200617.10.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

  • Dz. U. L286 - 4 z 200617.10.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2006 z dnia 16 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L286 - 1 z 200617.10.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Wersja ujednolicona)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.