Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 289 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 289 POZ 41

Strona 1 z 5
19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 97/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

L 289/41

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (2),

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 23 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/88) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32006 R 0204: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. (Dz.U. L 34 z 7.2.2006, str. 3).”; 2) 3) wykaz w dodatku 1 zastępuje się wykazem zamieszczonym w Załączniku do niniejszej decyzji; w pkt 23a (decyzja Komisji 2000/115/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32006 R 0204: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. (Dz.U. L 34 z 7.2.2006, str. 3).”. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 204/2006 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., pod warunkiem że wobec Wspólnego Komitetu EOG (*) zostały dokonane wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia.

(1) Dz.U. L 245 z 7.9.2006, str. 42. (2) Dz.U. L 34 z 7.2.2006, str. 3. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 289/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

19.10.2006

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Oda Helen SLETNES Przewodniczący

19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK WYKAZ CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 2007 R. (*)

L 289/43

Wyjaśnienie: NR = nie dotyczy, NS = nieistotne, NE = nieistniejące lub bliskie zeru

A.

Geograficzne usytuowanie gospodarstwa 1. 2. Okręg statystyczny a) Gmina miejska lub podokręg badania (1)

1

LI kod kod tak/nie tak/nie tak/nie LI

N NR NR NR NR N

IS NR NR NR NR IS

Teren o niekorzystnych warunkach gospodarowania ( ) a) Teren górzysty ( 1)

3. B.

Tereny rolne z ograniczeniami w zakresie ochrony środowiska

Osobowość prawna i zarządzanie gospodarstwem (w dniu badania) 1. Czy odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi: a) b) osoba fizyczna, która jest wyłącznym właścicielem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne jedna lub więcej osób fizycznych będących udziałowcami, w przypadku gdy gospodarstwo jest gospodarstwem grupowym (2) osoba prawna tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie

c) 2.

Jeżeli odpowiedź na pytanie B/1 a) brzmi „tak”, to czy ta osoba (właściciel) jest również zarządcą a) b) jeżeli odpowiedź na pytanie B/2 brzmi „nie”, to czy zarządcą jest członek rodziny właściciela jeżeli odpowiedź na pytanie B/2 a) brzmi „tak”, to czy zarządcą jest współmałżonek właściciela

NS NS

NS NS

C.

Prawny tytuł własności (w odniesieniu do właściciela) i system gospodarki rolnej Użytkowane grunty rolne: 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 289 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 50 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L289 - 39 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 38 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 36 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 34 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 33 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 31 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 29 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 28 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 26 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 23 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 21 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 19 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 17 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 15 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 14 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 12 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 11 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 10 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 8 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 4 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L289 - 1 z 200619.10.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.