Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 26

L 29/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu jabłek objętych kodem CN 0808 10 80 zależne jest od okazania pozwolenia na przywóz.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

2. Rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia.

(1)

Producenci jabłek we Wspólnocie znaleźli się niedawno w trudnej sytuacji z powodu, między innymi, znaczącego zwiększenia przywozu jabłek z niektórych państw trzecich półkuli południowej.

Artykuł 2 1. Importerzy mogą przedstawiać wnioski o pozwolenia na przywóz właściwym organom każdego państwa członkowskiego.

(2)

W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłek. Odpowiednim instrumentem do osiągnięcia tego celu jest mechanizm oparty na wydawaniu pozwoleń na przywóz uzależnionym od złożenia zabezpieczenia zapewniającego realizację działań, w odniesieniu do których wystąpiono o przyznanie pozwoleń.

Wpisują oni nazwę kraju pochodzenia w rubryce 8 wniosku o przywóz i zaznaczają słowo „tak” krzyżykiem.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) oraz rozporządzenie (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (3) powinny mieć zastosowanie.

2. Wraz z wnioskiem importerzy składają zabezpieczenie zgodnie z tytułem III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 gwarantujące dotrzymanie zobowiązania do przywozu w okresie ważności pozwolenia na przywóz. Zabezpieczenie to wynosi 15 EUR na tonę.

Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi w całości lub w części, jeżeli przywóz nie jest prowadzony lub jest prowadzony jedynie częściowo w okresie ważności pozwolenia na przywóz.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

Artykuł 3 1. Pozwolenia na przywóz są wydawane bezzwłocznie każdemu wnioskodawcy bez względu na miejsce jego siedziby we Wspólnocie.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1856/2005 (Dz.U. L 297 z 15.11.2005, str. 7). (3) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).

Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce 8 wniosku o przywóz, a słowo „tak” zaznacza się krzyżykiem.

2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/27

2. Okres ważności pozwolenia na przywóz wynosi trzy miesiące. Pozwolenia na przywóz są ważne wyłącznie dla przywozów pochodzących z krajów w nich wskazanych. Artykuł 4 Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż o godz. 12:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli), w każdą środę tygodnia, o ilościach jabłek, dla których pozwolenia na przywóz zostały wydane w poprzednim tygodniu,

w podziale według państwa trzeciego będącego krajem pochodzenia. Takie powiadomienie przekazywane jest za pośrednictwem systemu elektronicznego wskazanego przez Komisję. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 37 z 20062.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L29 - 35 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L29 - 31 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

 • Dz. U. L29 - 3 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.