Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 28

L 29/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 39 ust. 6,


Wybrzeża Kości Słoniowej, Indii i Madagaskaru dostarczone ilości są odpowiednio mniejsze o 6,7 %, 7,6 % i 6,7 % od ilości zobowiązań dostawy. Biorąc pod uwagę fakt, że dane ilości są niewielkie oraz że wpływ cukru na rynek wspólnotowy i na zaopatrzenie wspólnotowych zakładów rafinacyjnych w cukier trzcinowy w odniesieniu do tego okresu dostaw był nieznaczny, nie należy stosować art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 do Indii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Madagaskaru oraz należy dodać niedostarczone ilości do ilości zobowiązań dostawy tych krajów w odniesieniu do okresu dostaw 2005/2006, zgodnie z art. 12 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (2), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, ust. 1 wspomnianego artykułu nie ma zastosowania do niedostarczonych ilości stwierdzonych odnośnie do Wybrzeża Kości Słoniowej, Indii i Madagaskaru w okresie dostaw 2004/2005.

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące określenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(2)

W następstwie stosowania art. 3 i 7 Protokołu AKP, art. 3 i 7 Umowy z Indiami, jak również art. 9 ust. 3 oraz art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, na podstawie dostępnych aktualnie informacji Komisja określiła zobowiązania dostawy na okres dostaw 2005/2006 dla każdego kraju wywozu.

Niedostarczone ilości, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, dodaje się do ilości zobowiązań dostawy, o których mowa w art. 2.

Artykuł 2

(3)

Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje, że ust. 1 wymienionego artykułu nie ma zastosowania w przypadku gdy różnica pomiędzy ilością zobowiązań dostawy oraz przydzieloną całkowitą ilością cukru preferencyjnego AKP-Indie jest mniejsza lub równa progowi 5 % ilości zobowiązań dostawy. W przypadku

Ilości zobowiązań dostawy odnośnie do przywozów z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami, produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego na okres dostaw 2005/2006 oraz odnośnie do każdego zainteresowanego kraju wywozu ustala się w Załączniku.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/29

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 29/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

ZAŁĄCZNIK Ilości zobowiązań dostawy odnośnie do przywozów cukru preferencyjnego z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami na okres dostaw 2005/2006, wyrażone w tonach jako ekwiwalent cukru białego.

Kraje, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami Zobowiązania dostawy 2005/2006

Barbados Belize Kongo Wybrzeże Kości Słoniowej Fidżi Gujana Indie Jamajka Kenia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Saint Kitts i Nevis Surinam Suazi Tanzania Trinidad i Tobago Uganda Zambia Zimbabwe Razem

32 638,29 40 306,70 10 225,97 10 772,81 165 305,43 159 259,91 10 781,10 118 851,82 5 050,48 14 217,02 20 993,62 493 856,36 6 018,62 15 689,30 0,00 116 631,85 10 298,66 47 717,60 0,00 7 086,65 30 262,59 1 315 964,78

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 37 z 20062.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L29 - 35 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L29 - 31 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L29 - 26 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L29 - 3 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.