Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 3

Strona 1 z 9
2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Jak dotąd poszczególne NDP nie były wymagane dla ryb oraz upraw wyłącznie przeznaczonych do żywienia zwierząt. Żadne informacje umożliwiające określenie NDP nie są dostępne. Należy zapewnić odpowiedni okres czasu na zebranie lub opracowanie tych informacji. Uznaje się, że trzy lata stanowiłyby wystarczający okres na zebranie lub opracowanie tych informacji,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Komisja ustanawia załączniki I, II, III i IV do wymienionego rozporządzenia, ponieważ ich ustanowienie jest warunkiem stosowania rozdziałów II, III i V wymienionego rozporządzenia. W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy ująć wszystkie produkty, dla których obecnie istnieją wspólnotowe lub krajowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP), oraz te produkty, do których należy zastosować zharmonizowane NDP. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Tekst Załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1.

L 29/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1

Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP

Numer kodu (1)

Grupy, do których stosuje się NDP

Nazwa naukowa (2)

Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów objętych definicją, do których stosuje się te same NDP

Części produktów, do których stosuje się NDP

0100000

1. OWOCE ŚWIEŻE ORZECHY i)

LUB

MROŻONE;

0110000 0110010

Owoce cytrusowe Grejpfruty Citrus paradisi Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo, ugli i podobne mieszańce Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce Cedrat, cytryna

Cały produkt

0110020

Pomarańcze

Citrus sinensis

0110030 0110040 0110050

Cytryny Limy Mandarynki

Citrus limon Citrus aurantifolia Citrus reticulata

Klementynki, tangeriny i podobne mieszańce

0110990 0120000 ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

Pozostałe (3) Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Prunus dulcis Bertholletia excelsa

0120010 0120020

0120030

Anacardium occidentale

0120040

Castanea sativa

0120050

Cocos nucifera

0120060

Corylus avellana

Filbert

0120070

Macadamia ternifolia

0120080 0120090

Carya illinoensis Pinus pinea

2.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 37 z 20062.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L29 - 35 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L29 - 31 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

 • Dz. U. L29 - 26 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L29 - 1 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.