Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (1)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 31

Strona 1 z 3
2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 2 i art. 32 ust. 2,


(4)

Opinie te zalecają, aby tkanki zwierzęce, które mogą zawierać czynniki powodujące TSE, nie były włączane w skład nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby stosowanych na terenach, do których może mieć dostęp bydło. Inne materiały mogą być stosowane do produkcji nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów sanitarnych, obejmujących ogrzewanie i korzystanie z bezpiecznych źródeł, dodatkowo ograniczających ewentualne ryzyko.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 zabrania stosowania na pastwiskach nawozów organicznych oraz dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny. Zakaz ten jest zgodny z obecnie obowiązującym na terenie UE zakazem paszowym i ma na celu zapobiec ewentualnemu ryzyku przedostania się zanieczyszczeń z pastwisk, na których mogą występować materiały kategorii 2 i 3. Takie ryzyko może wystąpić w wyniku wypasania zwierząt hodowlanych bezpośrednio na tych pastwiskach lub na skutek stosowania siana lub kiszonek z trawy jako paszy. Rozporządzenie to stanowi, że środki mające na celu wprowadzenie zakazu w życie, łącznie ze środkami kontroli, zostają przyjęte po zasięgnięciu opinii właściwego komitetu naukowego. Różne komitety naukowe opublikowały szereg opinii naukowych dotyczących stosowania nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się opinia wydana w dniach 24 i 25 września 1998 r. przez Naukowy Komitet Sterujący w sprawie bezpieczeństwa nawozów organicznych pochodzących od ssaków, po drugie opinia wydana w dniu 24 kwietnia 2001 r. przez Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środowiska w sprawie oceny procesu oczyszczania osadów w celu zmniejszenia liczby patogenów, po trzecie opinia wydana w dniach 10 i 11 maja 2001 r. przez Naukowy Komitet Sterujący w sprawie bezpieczeństwa nawozów organicznych z materiałów pochodzących od przeżuwaczy, po czwarte opinia wydana w dniu 3 marca 2004 r. przez panel naukowy ds. zagrożeń biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie bezpieczeństwa i biologicznego zagrożenia, łącznie z TSE, związanych ze stosowaniem na pastwiskach nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby.

W świetle tych opinii naukowych należy ustalić przepisy wykonawcze, obejmujące także środki kontroli, a dotyczące stosowania nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby, jak również pozostałości fermentacyjnych i kompostu.

(5)

Środki wykonawcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny naruszać środków przejściowych stosowanych obecnie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(6)

Wprowadzanie do obrotu oraz wywóz nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby powinny być uzależnione od spełnienia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(2)

(7)

Środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie nie narusza środków przejściowych przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 37 z 20062.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L29 - 35 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L29 - 28 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

 • Dz. U. L29 - 26 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L29 - 3 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.