Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 11

Strona 1 z 26
21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 25 akapit pierwszy,

(3)

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 powinny zostać ustanowione strategiczne wytyczne dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, określające indykatywne ramy interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (dalej zwanych „funduszami”), z uwzględnieniem innych stosownych polityk Wspólnoty, w celu promowania harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. W wyniku rozszerzenia dysproporcje regionalne we Wspólnocie znacznie się powiększyły, chociaż niektóre z najuboższych części nowych państw członkowskich charakteryzują się jednymi z najwyższych stóp wzrostu. Rozszerzenie stanowi zatem bezprecedensową szansę poprawy wzrostu i konkurencyjności we Wspólnocie jako całości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w niniejszych strategicznych wytycznych. Podczas wiosennego posiedzenia w 2005 r. Rada Europejska potwierdziła, że Wspólnota powinna zmobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe i wspólnotowe, w tym politykę spójności, na rzecz realizacji celów odnowionej agendy lizbońskiej, składającej się ze zintegrowanych wytycznych, w tym ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz wytycznych dotyczących zatrudnienia, przyjętych przez Radę. W toku realizacji celów określonych w Traktacie, a w szczególności celu osiągania rzeczywistej konwergencji gospodarczej, działania finansowane z ograniczonych zasobów, jakimi dysponuje polityka spójności, powinny koncentrować się na wspieraniu trwałego wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, z uwzględnieniem odnowionej agendy lizbońskiej.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

(4)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 158 Traktatu, w celu wzmocnienia jej spójności gospodarczej i społecznej, Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

L 291/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2006

(6)

Celem niniejszych strategicznych wytycznych powinno być zatem stymulowanie rozwoju strategicznego wymiaru polityki spójności prowadzącego do wzmocnienia synergii z celami odnowionej agendy lizbońskiej oraz wspomagania realizacji tych celów.

(12)

(7)

W konkluzjach z wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w 2005 r. stwierdzono, że potrzebna jest większa identyfikacja z celami nowej agendy lizbońskiej na niższym poziomie, obejmująca podmioty szczebla regionalnego i lokalnego oraz partnerów społecznych, szczególnie w obszarach, w których niezbędna jest większa bliskość, takich jak innowacje, gospodarka oparta na wiedzy i nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, zatrudnienie, kapitał ludzki, przedsiębiorczość, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka. W niniejszych strategicznych wytycznych uznano znaczenie tego zaangażowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 43 z 200621.10.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 38 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

 • Dz. U. L291 - 35 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L291 - 8 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.