Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 33

21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/33

DECYZJA RADY z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii (2006/703/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

jący dwu Włoch (3).

(4)

kandydatów

przedstawiony

przez

rząd

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167, uwzględniając opinię Komisji,


Dnia 2 października 2006 r. rząd Danii przedstawił wykaz kandydatów w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przyznanych temu państwu na mocy Traktatów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mandat członków Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego z Danii wygasa w dniu 20 września 2006 r. (1) Należy zatem mianować członków tego Komitetu z Danii na nowy czteroletni okres, począwszy od dnia 21 września 2006 r. Dnia 11 lipca 2006 r. Rada przyjęła wykazy przedstawione przez rządy Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji, jak również wykaz obejmujący dwudziestu dwu kandydatów przedstawiony przez rząd Włoch (2). Dnia 15 września 2006 r. Rada przyjęła wykazy przedstawione przez rządy Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, jak również wykaz obejmu-

Osoby, których nazwiska figurują w wykazie załączonym do niniejszej decyzji, mianuje się członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 września 2006 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 21.9.2002, str. 9. (2) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30.

(3) Dz.U. L 269 z 28.9.2006, str. 13.

L 291/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2006

ZAŁĄCZNIK Dania Dorthe ANDERSEN Chefkonsulent, DA Henrik FALLESEN Leder af DI’s Bruxelles kontor Benedicte FEDERSPIEL Chefkonsulent, Forbrugerrådet Peder Munch HANSEN International konsulent, LO Randi IVERSEN Forkvinde, Kvinderådet Søren KARGAARD International konsulent, FTF Marie-Louise KNUPPERT LO sekretær Poul LÜNEBORG Konsulent, DSI Leif Erland NIELSEN Seniorkonsulent, Landbrugsrådet

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 43 z 200621.10.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 38 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

 • Dz. U. L291 - 35 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

 • Dz. U. L291 - 11 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

 • Dz. U. L291 - 8 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.