Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 35

Strona 1 z 2
21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/35

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 „Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2006/704/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

W następstwie formalnego sprzeciwu wniesionego przez Szwecję, Komisja postanowiła w decyzji 2002/1002/WE (4) nie usuwać odniesienia do normy EN 848-3:1999 z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. W związku z tym normie EN 848-3:1999 nadal przyznawano domniemanie zgodności z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie 98/37/WE.

(4)

uwzględniając opinię stałego komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

(5)

W związku z formalnym sprzeciwem wniesionym przez Szwecję, Komisja zleciła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) wprowadzenie zmian w normie EN 848-3:1999 do dnia 1 stycznia 2005 r., aby zwrócić szczególną uwagę na ryzyko odrzutu części narzędzi i montaż elementów zabezpieczających, zapewniających dodatkową ochronę.

a także mając na uwadze, co następuje:

Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE w dniu 28 lipca 2005 r. Niemcy wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 848-3:1999. Po zbadaniu normy EN 848-3:1999, Komisja ustaliła, że nie spełnia ona podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zawartych w pkt 1.1.2. a) (zasada bezpieczeństwa kompleksowego), 1.3.2 (ryzyko wystąpienia uszkodzenia podczas pracy), 1.3.3 (ryzyko powodowane przez przedmioty spadające lub odrzucane) i 1.4.1 (wymogi ogólne dotyczące osłony i urządzeń ochronnych) załącznika I do dyrektywy 98/37/WE. Specyfikacje normy EN 848-3:1999 w pkt 5.2.7.1.2 b), ust. 1 do 6, dotyczące właściwości i wyboru materiałów na kurtyny, zwłaszcza na pasy kurtyn, są niewystarczające, aby powstrzymać możliwe odrzuty części narzędzi.

(1)

Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jeden lub więcej podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą podstawowe wymogi.

(6)

(2)

Odniesienie do normy EN 848-3:1999 dotyczącej bezpieczeństwa obrabiarek do drewna, przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 1 lipca 1999 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(7)

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. C 110 z 15.4.2000, str. 38.

Europejski Komitet Normalizacyjny do tej pory nie wprowadził zmian do normy EN 848-3:1999, zgodnie z wymaganiami mandatu standaryzacyjnego nr 311 udzielonego mu w odniesieniu do dyrektywy 98/37/WE.

(4) Dz.U. L 349 z 24.12.2002, str. 103.

L 291/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 43 z 200621.10.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 38 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

 • Dz. U. L291 - 33 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L291 - 11 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

 • Dz. U. L291 - 8 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.