Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 38

L 291/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/705/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)


Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2,

Artykuł 1 Plan szczepień ochronnych

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy odnotowały w ostatnim czasie dużą liczbę pozytywnych wyników badań na obecność wirusa A podtypu H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków. Ogniska tej choroby wystąpiły również w fermie drobiu i w ogrodzie zoologicznym.

1. Zatwierdza się plan szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków podtypu H5, mający zastosowanie do dnia 30 września 2008 r., przedłożony przez Niemcy w dniu 24 sierpnia 2006 r.

(2)

Szczepienie przeciwko grypie ptaków podtypu H5 i H7 może być cennym narzędziem zapobiegania i zwalczania tej choroby. Nie było ono jednak dotychczas stosowane w fermach drobiu w Niemczech.

Szczepienie ochronne przeprowadza się przy użyciu inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie ptaków podtypu H5N2 w trzech wybranych fermach drobiu w Nadrenii PółnocnejWestfalii w Niemczech zgodnie ze wspomnianym planem.

(3)

Niemcy pragną zebrać dalsze dane dotyczące stosowania szczepień przy pomocy szeroko zakrojonych badań w terenie.

2. W fermach drobiu, o których mowa w ust. 1, prowadzi się urzędowy nadzór, któremu towarzyszą środki bezpieczeństwa biologicznego, określone w planie szczepień ochronnych.

3. Zapewnia się skuteczną realizację programu szczepień ochronnych.

(4)

W dniu 24 sierpnia 2006 r. Niemcy przedłożyły do zatwierdzenia plan szczepień ochronnych dotyczący trzech gospodarstw komercyjnych zlokalizowanych w Nadrenii Północnej-Westfalii w ramach badań, których celem miała być ocena skuteczności ochrony zapewnianej przez szczepionkę przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w przypadku jej zastosowania u drobiu trzymanego w normalnych warunkach w terenie.

4.

Komisja publikuje program szczepień ochronnych.

Artykuł 2 Środki ograniczające przemieszczanie

(5)

Przedłożony plan szczepień ochronnych zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE i jest zgodny ze strategią „Differentating Infected from Vaccinated Animals” (pA). W świetle oceny planu i rozmów ze stroną niemiecką zatwierdzenie planu wydaje się stosowne.

1.

Właściwy organ dba o to, by:

(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

a) drób, jaja, tusze drobiowe i świeże mięso drobiowe z drobiu trzymanego w gospodarstwach, o których mowa w art. 1 ust. 1 („drób i inne towary”) nie były wynoszone z tych gospodarstw;

21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/39

b) drób i inne ptaki żyjące w niewoli nie były wprowadzane na teren gospodarstw, o których mowa w art. 1 ust. 1 w trakcie realizacji planu szczepień ochronnych. 2. Właściwy organ może, w drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) i zgodnie z planem szczepień ochronnych zezwolić na następujące przemieszczenia drobiu i innych towarów: a) przemieszczanie do krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków w Niemczech; b) transport w celu natychmiastowego usunięcia na terytorium Niemiec po pobraniu odpowiednich próbek przeznaczonych do przesłania do wymienionego laboratorium. Artykuł 3 Czyszczenie i dezynfekcja gospodarstw transportu i środków

użyciu środków dezynfekujących i metod stosowania zatwierdzonych przez właściwy organ. Artykuł 4 Sprawozdania Niemcy przedkładają Komisji sprawozdanie z realizacji planu szczepień ochronnych w ciągu jednego miesiąca od daty zastosowania niniejszej decyzji. Niemcy przedkładają sprawozdania kwartalne Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt od dnia 3 października 2006 r. Artykuł 5 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

1. Właściwy organ dba o to, by fermy drobiu, o których mowa w art. 1 ust. 1 były czyszczone i dezynfekowane zgodnie z instrukcjami właściwego organu po całkowitym usunięciu z nich drobiu. 2. Właściwy organ dba o to, by wszystkie środki transportu używane do przemieszczania drobiu i innych towarów były czyszczone i dezynfekowane po każdym transporcie przy

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 43 z 200621.10.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 35 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L291 - 11 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

 • Dz. U. L291 - 8 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.