Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 43

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 43

21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/43

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 12 czerwca 2006 r., po dokonaniu przeglądu misji przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, Rada zgodziła się na przedłużenie misji EUJUST LEX – po wygaśnięciu jej obecnego mandatu – o kolejne 18 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2007 r. Tego samego dnia Rada przyjęła wspólne działanie 2006/413/WPZiB zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX (1). To wspólne działanie obejmuje pierwszą fazę przedłużonego mandatu – do dnia 31 października 2006 r. Niniejsze wspólne działanie powinno być podstawą drugiej fazy przedłużonego mandatu – do dnia 31 grudnia 2007 r. Wspólne działanie 2005/190/WPZiB (2) powinno zostać odpowiednio zmienione,

„Z uwagi na szczególne warunki bezpieczeństwa w Iraku usługi w Bagdadzie świadczone będą na podstawie umów zawartych przez Zjednoczone Królestwo z przedsiębiorstwami świadczącymi te usługi i wystawiającymi za nie faktury. Koszty tych usług pokrywane są z budżetu EUJUST LEX do wysokości 2 400 000 EUR. Zjednoczone Królestwo w porozumieniu z szefem misji przedstawia Radzie stosowne informacje na temat tych kosztów.”; 2) artykuł 14 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 31 grudnia 2007 r.” Artykuł 2 Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi 11 200 000 EUR. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U L 163 z 15.6.2006, str. 17. (2) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 37.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 38 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

 • Dz. U. L291 - 35 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L291 - 11 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

 • Dz. U. L291 - 8 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.