Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 8

Strona 1 z 3
L 291/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1580/2006 z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

(6)

Liczba szczególnych wniosków, w odniesieniu do których udziela się refundacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005, jest wysoka. Większość towarów, do których odnoszą się wymienione wnioski, jest produkowana w jasno określonych warunkach technicznych, odznacza się stałymi cechami charakterystycznymi i jakością, podlega regularnym mechanizmom wywozowym i posiada wzory produkcji, które zostały zarejestrowane i zatwierdzone przez właściwe organy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (2) i w połączeniu z jego art. 1 ust. 1 akapit drugi, rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3) stosuje się w odniesieniu do wywozu produktów w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.

(7)

W świetle wymienionych szczególnych okoliczności i w celu uproszczenia pracy administracyjnej związanej z przyznawaniem refundacji wywozowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 należy przyjąć szczególne przepisy dające państwom członkowskim większą elastyczność niż przepisy ustanowione w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w tym zakresie, w jakim odnoszą się one do wartości maksymalnych, poniżej których państwa członkowskie mogą zwolnić przedsiębiorców z obowiązku przedstawienia dowodu wymaganego na mocy art. 16 tego ostatniego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 800/1999 uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się po przywozie do danego państwa trzeciego, gdy dla tego państwa trzeciego stosuje się refundację zróżnicowaną.

(3)

Artykuły 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 ustanawiają warunki wypłaty refundacji zróżnicowanej, w szczególności dokumenty, które należy przedstawić jako dowód przybycia towaru do miejsca przeznaczenia.

Jest zatem właściwe, aby w przypadku gdy towary są pakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej konsumentom lub w przypadku gdy towary podlegają ustalonym regularnym mechanizmom wywozowym obejmującym wywozy towarów o tym samym kodzie CN, realizowane przez tego samego eksportera do tego samego odbiorcy, państwa członkowskie mogły według uznania korzystać z zasady elastyczności i zwolnić eksporterów z obowiązku dostarczenia dowodu wymaganego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, pod warunkiem że wymagają od eksporterów, aby dostarczyli takiego dowodu w czasie kontroli wyrywkowej.

(4)

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 państwo członkowskie może w pewnych okolicznościach zwolnić eksporterów z obowiązku przedstawienia innych dowodów niż dokument przewozowy, wymaganych na mocy art. 16 tego rozporządzenia.

(8)

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 544/2006 (Dz.U. L 94 z 1.4.2006, str. 24). (3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 291 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 44 z 200621.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005)

 • Dz. U. L291 - 43 z 200621.10.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/708/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L291 - 42 z 200621.10.2006

  Decyzja nr 06/WE/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 12 czerwca 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L291 - 40 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z 20 października 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4907) (1)

 • Dz. U. L291 - 38 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach w Nadrenii Północnej-Westfalii przedłożony przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4906)

 • Dz. U. L291 - 35 z 200621.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 848-3:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4901) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L291 - 11 z 200621.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności

 • Dz. U. L291 - 5 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2006 z dnia 20 października 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 3 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L291 - 1 z 200621.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2006 z dnia 20 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.