Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 15

Strona 1 z 2
24.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 października 2006 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2006/714/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wspomniane środki antydumpingowe mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

Występując w imieniu pewnej liczby przedsiębiorstw wykorzystujących produkt objęty postępowaniem, konfederacja Eurofer oświadczyła, że od okresu dochodzenia sytuacja rynkowa uległa zmianie. Skarżący w pierwotnym dochodzeniu i inni producenci wspólnotowi produktu objętego postępowaniem, reprezentowani przez Euroalliages, przedstawili uwagi na ten temat, po czym nastąpiła wymiana poglądów.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), objętego kodem CN 7202 70 00 („produkt objęty postępowaniem”). Stawka cła antydumpingowego wynosi 22,5 %.

Od czasu ostatecznego nałożenia środków w lutym 2002 r. wielkość przywozu z Chin uległa znaczącemu zmniejszeniu. Statystyki Eurostatu wskazują na spadek z ok. 12 KT w 2001 r. do niemal zerowego przywozu w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. Według obliczeń Euroalliages na rynek przenika przywóz wielkości ponad 1 KT w związku z tym, że część przywozu zgłaszanego jako pochodzący z Niderlandów w rzeczywistości pochodzi z Chin. Nawet po uwzględnieniu tego założenia, oczywistym pozostaje znaczący spadek wielkości przywozu.

(2)

Komisja otrzymała informację o zmianie warunków rynkowych, która nastąpiła po pierwotnym okresie dochodzenia (mianowicie po okresie trwającym od 1 października 1999 r. do 30 września 2000 r.) i która może stanowić uzasadnienie zawieszenia obowiązujących obecnie środków zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W związku z powyższym Komisja zbadała, czy zawieszenie takie jest uzasadnione.

(6)

Przywóz z innych krajów trzecich wzrósł z ok. 2,7 KT do 10,7 KT, co rekompensuje częściowo spadek wielkości przywozu z Chin. Konsumpcja wzrosła o 14 %.

(7)

Ceny rynkowe we Wspólnocie wzrosły z ok. 8 EUR/kg w pierwotnym OD do ok. 80 EUR/kg w 2005 r., a w 2006 są one rzędu 60 EUR/kg. Podobny trend można zaobserwować na innych większych rynkach na świecie.

B. UZASADNIENIE (3)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia szkoda nie powinna wystąpić ponownie, z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możliwość wyrażenia opinii na ten temat i opinia ta została uwzględniona. Artykuł 14 ust. 4 stanowi ponadto, że

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2002, str. 1.

Spośród czynników zgłoszonych przez strony głównym wyjaśnieniem wzrostu cen jest niedobór zdolności produkcyjnych w zakresie prażenia, czyli możliwości przetwarzania koncentratu molibdenu w tlenek molibdenu (który następnie jest przetwarzany w żelazomolibden). Jest to czynnik, który w dużym stopniu wyjaśnia wzrost cen oraz nierównowagę popytu i podaży na rynku wspólnotowym. Z przedstawionych informacji wynika, że niedobór zdolności produkcyjnych w zakresie prażenia najprawdopodobniej przestanie istnieć w ciągu 2007 r. w wyniku pojawiających się nowych możliwości produkcyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 17 z 200624.10.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące zalecenie 2000/473/Euratom w sprawie stosowania art. 36 Traktatu Euratom dotyczącego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska naturalnego w celu oceny stopnia narażenia ludności, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4931)

 • Dz. U. L293 - 7 z 200624.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o zakończeniu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu zapisywalnych uniwersalnych dysków wideo (DVD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hong Kongu i Tajwanu

 • Dz. U. L293 - 6 z 200624.10.2006

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

 • Dz. U. L293 - 3 z 200624.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/85/WE z dnia 23 października 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenamifosu i etefonu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 200624.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.