Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 17

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące zalecenie 2000/473/Euratom w sprawie stosowania art. 36 Traktatu Euratom dotyczącego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska naturalnego w celu oceny stopnia narażenia ludności, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4931)

Data ogłoszenia:2006-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 17

24.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/17

ZALECENIE KOMISJI z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące zalecenie 2000/473/Euratom w sprawie stosowania art. 36 Traktatu Euratom dotyczącego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska naturalnego w celu oceny stopnia narażenia ludności, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4931) (2006/715/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,


W związku z tym należy odpowiednio zmienić zalecenie Komisji 2000/473/Euratom z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie stosowania art. 36 Traktatu Euratom dotyczącego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska naturalnego w celu oceny stopnia narażenia ludności (1),

NINIEJSZYM ZALECA:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 Aktu przystąpienia w przypadku gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia 2007 r., wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie lub jego załącznikach, Komisja przyjmuje w tym celu niezbędne akty we wszystkich przypadkach, w których akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. Akt końcowy konferencji, która sporządziła Traktat o Przystąpieniu, stanowił, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wzywają Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w razie potrzeby po uzupełnieniu i aktualizacji, celem uwzględnienia zmian w prawie Unii.

1) W zaleceniu 2000/473/Euratom wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem. 2) Niniejsze zalecenie wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. 3) Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 191 z 27.7.2000, str. 37. Zalecenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 293/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2006

ZAŁĄCZNIK ŚRODOWISKO NATURALNE OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM 32000 H 0473: Zalecenie Komisji 2000/473/Euratom z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie stosowania art. 36 Traktatu Euratom dotyczącego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska naturalnego w celu oceny stopnia narażenia ludności (Dz.U. L 191 z 27.7.2000, str. 37), zmienione: — 12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33). W załączniku II, w tabeli dodaje się pozycje w następującym brzmieniu: „BG RO Bułgaria Rumunia”

a mapę zastępuje się następującą mapą:

24.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/19

„Określenie regionów geograficznych

”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 293 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 15 z 200624.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L293 - 7 z 200624.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. o zakończeniu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu zapisywalnych uniwersalnych dysków wideo (DVD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hong Kongu i Tajwanu

 • Dz. U. L293 - 6 z 200624.10.2006

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

 • Dz. U. L293 - 3 z 200624.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/85/WE z dnia 23 października 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenamifosu i etefonu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 200624.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.