Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2006-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 2

Strona 1 z 18
L 294/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

formę szczególnych stałych ceł za tonę od wszystkich rodzajów etanoloaminy. Dwa z trzech przedsiębiorstw korzystających z indywidualnego cła antydumpingowego to Dow Chemical Company i Union Carbide Corporation.


(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Po przeniesieniu działalności związanej z etanoloaminą przez Dow Chemical Company do spółki INEOS LLC indywidualne cło antydumpingowe w wysokości 69,40 EUR za tonę, mające zastosowanie do Dow Chemical Company, przyznano przedsiębiorstwu INEOS LLC (4). Jednakże z uwagi na fakt, że w dniu 6 lutego 2001 r. Dow Chemical Company nabył wszystkie akcje Union Carbide Corporation, przedsiębiorstwa korzystającego z indywidualnego cła antydumpingowego w wysokości 59,25 EUR za tonę, Dow Chemical Company nadal prowadzi działalność w dziedzinie etanoloamin. Union Carbide Corporation nadal istnieje, lecz stało się częścią grupy Dow Chemical Company i nie prowadzi już samodzielnej działalności produkcyjnej.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Wniosek o przegląd wygaśnięcia

(4) A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

W lutym 1994 r. Rada nałożyła w drodze rozporządzenia (WE) nr 229/94 (2) ostateczne cła antydumpingowe na przywóz etanoloamin („produkt objęty postępowaniem”) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”). Cło przyjęło postać zmiennych stawek opartych na minimalnej cenie na trzy rodzaje etanoloamin, tzn. monoetanoloaminy (MEA), dietanoloaminy (DEA) i trietanoloaminy (TEA).

Po opublikowaniu w listopadzie 2004 r. zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych mających zastosowanie w odniesieniu do przywozu etanoloamin pochodzących z USA (5), Komisja otrzymała w dniu 25 kwietnia 2005 r. wniosek o przegląd, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(5)

Wniosek został złożony przez CEFIC w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 75 %, całej wspólnotowej produkcji etanoloaminy.

(2)

W następstwie wniosku złożonego przez Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC) w lutym 1999 r. wszczęto przegląd wygaśnięcia i przegląd okresowy na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1603/2000 (3) Rada zakończyła te przeglądy i nałożyła ostateczne środki antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących z USA. Postać środków uległa zmianie, ponieważ przybrały one

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 28 z 2.2.1994, str. 40. (3) Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 1.

Uzasadnieniem wniosku było istnienie prawdopodobieństwa, że wygaśnięcie środków spowoduje kontynuację lub ponowne wystąpienie dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego. Po ustaleniu, w wyniku przeprowadzonych konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody dla wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, Komisja w drodze zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia (6) wszczęła dochodzenie na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 72 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 59 z 200625.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L294 - 52 z 200625.10.2006

  Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 51 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 32 z 200625.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L294 - 31 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2006 z dnia 24 października 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjmowane wnioski o pozwolenie na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii składane od dnia 16 do 18 października 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1452/2006

 • Dz. U. L294 - 29 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Portugalii

 • Dz. U. L294 - 27 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L294 - 25 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 21 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L294 - 19 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L294 - 17 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 1 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1582/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.