Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 25

25.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (1), w szczególności jego art. 8 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzja Rady 2006/718/WPZiB (2) zmieniła załącznik IV do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB (3), w którym zawarto wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze określone we wspólnym stanowisku powinny ulec zamrożeniu. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2006 zamrożono wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, we władaniu lub pod kontrolą prezydenta Aleksandra Łukaszenki i niektórych innych urzędników z Białorusi odpowiedzialnych za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi, które odbyły się w dniu 19 marca 2006 r., oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wymienionych w załączniku I do przedmiotowego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 1.

(2) Patrz: 72 str. niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, str. 5. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/362/WPZiB (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 45).

L 294/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2006

ZAŁĄCZNIK Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) do załącznika I wprowadza się trzy kolumny zatytułowane: „Adres”, „Numer paszportu” i „Narodowość”; 2) dodaje się następujące osoby fizyczne: a) „Nazwisko i imię: Bortnik Sergei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): БОРТНІК Сяргей. Nazwisko i imię (pisownia rosyjska): БОРТНИК Сергей. Stanowisko: Prokurator. Adres: ul. Surganovo 80-263, Mińsk, Białoruś. Data urodzenia: 28.5.1953. Miejsce urodzenia: Mińsk. Numer paszportu: MP 0469554.” b) „Nazwisko i imię: Migun Andrei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): МІГУН Андрэй. Nazwisko i imię (pisownia rosyjska): МИГУН Андрэй. Stanowisko: Prokurator. Adres: ul. Goretskovo 53-16, Mińsk, Białoruś. Data urodzenia: 5.2.1978. Miejsce urodzenia: Mińsk. Numer paszportu: MP 1313262.” c) „Nazwisko i imię: Rybakov Alexei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): РЫБАКОЎ Аляксей. Nazwisko i imię (pisownia rosyjska): РЫБАКОВ Алексей. Stanowisko: Sędzia sądu okręgu moskiewskiego w Mińsku. Adres: ul. Jesenina 31-1-104, Mińsk, Białoruś.” d) „Nazwisko i imię: Yasinovich Leonid Stanislavovich. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч. Nazwisko i imię (pisownia rosyjska): ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич. Stanowisko: Sędzia sądu okręgu centralnego w Mińsku. Adres: ul. Gorovtsa 4-104, Mińsk, Białoruś. Data urodzenia: 26.11.1961. Miejsce urodzenia: Buchany, okręg witebski, Białoruś. Numer paszportu: MP 0515811. ” 3) pozycję „Nazwisko i imię: Naumov, Vladimir Vladimïrovich. Data urodzenia: 1956. Stanowisko: minister spraw wewnętrznych” zastępuje się pozycją w następującym brzmieniu: „Nazwisko i imię: Naumov Vladimir Vladimïrovich. Data urodzenia: 7.2.1956. Stanowisko: minister spraw wewnętrznych.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 72 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 59 z 200625.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L294 - 52 z 200625.10.2006

  Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 51 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 32 z 200625.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L294 - 31 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2006 z dnia 24 października 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjmowane wnioski o pozwolenie na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii składane od dnia 16 do 18 października 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1452/2006

 • Dz. U. L294 - 29 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Portugalii

 • Dz. U. L294 - 27 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L294 - 21 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L294 - 19 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L294 - 17 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 2 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1582/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.