Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 52 - Strona 4

Tytuł:

Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 52 - Strona 4

Strona 4 z 4
(zwana dalej „Umową Albania– Francja”), — Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Republiki Albanii dotycząca cywilnego transportu lotniczego, podpisana w Tiranie dnia 22 kwietnia 1992 r. (zwana dalej „Umową Albania–Niemcy”), — Umowa między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii dotycząca cywilnego transportu lotniczego, podpisana w Tiranie dnia 16 lipca 1977 r. (zwana dalej „Umową Albania–Grecja”) Oraz protokół ustaleń sporządzony w Atenach dnia 25 czerwca 1998 r., — Umowa między Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Albanii dotycząca uregulowania cywilnego transportu lotniczego pomiędzy Węgrami i Albanią, podpisana w Budapeszcie dnia 16 stycznia 1958 r. (zwana dalej „Umową Albania–Węgry”), — Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Albanii dotycząca usług lotniczych, podpisana w Tiranie dnia 18 grudnia 1992 r. (zwana dalej „Umową Albania–Włochy”), — Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Republiki Albanii dotycząca usług lotniczych świadczonych pomiędzy i poza terytoriami ich krajów, podpisana w Hadze dnia 25 września 1996 r. (zwana dalej „Umową Albania–Niderlandy”), — Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Albanii o komunikacji lotniczej, podpisana w Tiranie dnia 8 lipca 1957 r. (zwana dalej „Umową Albania–Polska”), — Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Albanii dotycząca regularnych usług lotniczych, podpisana w Lublanie dnia 10 listopada 1992 r. (zwana dalej „Umową Albania–Słowenia”), — Umowa między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Republiki Albanii dotycząca usług lotniczych, podpisana w Londynie dnia 30 marca 1994 r. (zwana dalej „Umową Albania–Zjednoczone Królestwo”) Umowa powinna być odczytywana w zestawieniu z protokołem ustaleń sporządzonym w Londynie dnia 14 listopada 2002 r. b) Umowy dotyczące usług lotniczych i inne ustalenia parafowane lub podpisane między Republiką Albanii a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie lub nie były stosowane tymczasowo.


25.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/57

ZAŁĄCZNIK II Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, o których mowa w art. 2–5 niniejszej Umowy a) Wyznaczenie przez państwo członkowskie: — Artykuł 3 ust. 5 Umowy Albania–Austria, — Artykuł 3 Umowy Albania–Niemcy, — Artykuł 3 ust. 1 i 2 Umowy Albania–Grecja, — Artykuł 6 Umowy Albania–Francja, — Artykuł 2 Umowy Albania–Węgry, — Artykuł 4 Umowy Albania–Włochy, — Artykuł 4 Umowy Albania–Niderlandy, — Artykuły 2 i 3 oraz załącznik II pkt 1 Umowy Albania–Polska, — Artykuł 7 Umowy Albania–Słowenia, — Artykuł 4 Umowy Albania–Zjednoczone Królestwo. b) Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń: — Artykuł 4 ust. 1a Umowy Albania–Austria, — Artykuł 5 Umowy Albania–Belgia, — Artykuł 4 Umowy Albania–Niemcy, — Artykuł 3 ust. 3 Umowy Albania–Grecja, — Artykuł 7 Umowy Albania–Francja, — Artykuł 5 Umowy Albania–Włochy, — Artykuł 5 Umowy Albania–Niderlandy, — Artykuł 8 Umowy Albania–Słowenia, — Artykuł 5 Umowy Albania–Zjednoczone Królestwo. c) Kontrola regulacyjna: d) Opodatkowanie paliwa lotniczego: — Artykuł 7 Umowy Albania–Austria, — Artykuł 10 Umowy Albania–Belgia, — Artykuł 4 Umowy Albania–Republika Czeska, — Artykuł 10 Umowy Albania–Niemcy, — Artykuł 7 Umowy Albania–Grecja, — Artykuł 13 Umowy Albania–Francja, — Artykuł 6 Umowy Albania–Włochy, — Artykuł 10 Umowy Albania–Niderlandy, — Artykuł 6 Umowy Albania–Polska, — Artykuł 10 Umowy Albania–Słowenia, — Artykuł 8 Umowy Albania–Zjednoczone Królestwo.

L 294/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2006

e) Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej: — Artykuł 11 Umowy Albania–Austria, — Artykuł 13 Umowy Albania–Belgia, — Artykuł 2 Umowy Albania–Republika Czeska, — Artykuł 14 Umowy Albania–Niemcy, — Artykuł 6 Umowy Albania–Grecja, — Artykuł 17 Umowy Albania–Francja, — Artykuł 8 Umowy Albania–Włochy, — Artykuł 6 Umowy Albania–Niderlandy, — Artykuł 7 Umowy Albania–Polska, — Artykuł 14 Umowy Albania–Słowenia, — Artykuł 7 Umowy Albania–Zjednoczone Królestwo.

ZAŁĄCZNIK III Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy a) Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym); b) Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym); c) Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym); d) Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 52 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 72 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 59 z 200625.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L294 - 51 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 32 z 200625.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L294 - 31 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2006 z dnia 24 października 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjmowane wnioski o pozwolenie na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii składane od dnia 16 do 18 października 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1452/2006

 • Dz. U. L294 - 29 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Portugalii

 • Dz. U. L294 - 27 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L294 - 25 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 21 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L294 - 19 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L294 - 17 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 2 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1582/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.